Latviešu - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
244 | Latviešu
Hooldus ja korrashoid
Hooldus, korrashoid ja hoiustamine (vt jooniseid
P ja Q)
Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Hoidke aiatööriist puhas, et tagada tõrgeteta ja ohutu
u
töö.
Sujuva ja tõrgeteta töö tagamiseks puhastage ventilaatorit ja
ventilaatori ümbrust pärast iga kasutust.
Tõrgeteta ja ohutu töö tagamiseks hoidke aiatööriist ja selle
ventilatsiooniavad puhtad.
Eemaldage aiatööriistalt ja kogumiskotilt mustus niiske lapi
või tugeva harjaga.
Ärge kunagi pihustage tööriistale vett.
Ärge kunagi kastke aiatööriista vette.
Hoiustage aiatööriista ohutus, kuivas ja lastele ligipääsmatus
kohas.
Ärge pange tööriista peale teisi esemeid.
Seadme tööohutuse tagamiseks veenduge, et kõik mutrid,
poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud.
Kontrollige kogumiskotti regulaarselt kulumise suhtes.
Kontrollige seadet ja asendage tööohutuse tagamiseks
kulunud ja kahjustatud osad uute vastu.
Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.
Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine
www.bosch-garden.com
Palume päringutele ja varuosatellimustele märkida tingimata
10-kohaline tootekood, mille leiate toote tüübisildilt.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Tooted, tarvikud ja pakendid tuleb kõrvaldada
keskkonnasäästlikult.
Ärge visake tooteid olmeprügisse!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/
EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
kohta ja direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele tuleb
kasutusressursi ammendanud seadmed eraldi kokku koguda
ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Latviešu
Drošības noteikumi
Uzmanību! Rūpīgi izlasiet tālāk
sniegtos norādījumus. Iepazīstieties
ar izstrādājuma vadības elementiem
un ar tā pareizu lietošanu. Pēc
izlasīšanas saglabājiet lietošanas
pamācību turpmākai izmantošanai.
Uz izstrādājuma attēloto simbolu
skaidrojums
Vispārēja rakstura
brīdinājuma zīme.
Izlasiet šo lietošanas
pamācību.
Sekojiet, lai prom lidojošie
priekšmeti nenodarītu
kaitējumu tuvumā esošajām
personām.
Brīdinājums! Ieturiet drošu
attālumu līdz dārza
instrumentam laikā, kad tas
darbojas.
Rotējoša turbīna. Dārza
instrumenta darbības laikā
nepieļaujiet roku un kāju
iekļūšanu tā atvērumos.
Dārza instrumenta darbības
laikā nepieļaujiet roku un kāju
iekļūšanu tā atvērumos.
Nodrošiniet, lai tuvumā
esošās personas nesavainotu
dažādi priekšmeti, kas var
lidot prom no dārza
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents