Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 257

Advertisement

Table of Contents
Elektrosauga
Dėmesio! Prieš pradėdami
techninės priežiūros ar re-
monto darbus, gaminį išjun-
kite ir ištraukite tinklo kištuką. Tą
patį būtina padaryti, jei buvo pažeis-
tas, įpjautas ar susipainiojo maitini-
mo laidas.
Variklio apsaugas yra instaliuotas!
u
Variklis yra su apsaugu nuo per-
krovos. Jei variklis sustoja, prieš
įjungdami iš naujo kelias minutes
palaukite, kol jis atvės.
Jei dirbant bus pažeistas maitini-
u
mo laidas, tuojau pat ištraukite
kištuką iš elektros tinklo lizdo. NE-
LIESKITE PAŽEISTO MAITINIMO
LAIDO, KOL NEIŠTRAUKĖTE
KIŠTUKO IŠ ELEKTROS TINKLO
LIZDO.
Jūsų gaminys yra su apsaugine izoliaci-
ja, jo įžeminti nereikia. Darbinė įtampa
yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalyse taip
pat 220 V arba 240 V). Naudokite tik
aprobuotus ilginamuosius laidus. Infor-
macijos galite gauti įgaliotame klientų
aptarnavimo skyriuje.
Kad užtikrintumėte daugiau saugumo,
naudokite nuotėkio srovės apsauginį
išjungiklį (RCD), kurio nuotėkio srovė
30 mA. Šis nuotėkio srovės jungiklis
turi būti tikrinamas prieš kiekvieną
naudojimą.
Maitinimo ir ilginamuosius laidus laiky-
kite toliau nuo judžių dalių ir saugokite
laidus nuo bet kokių pažeidimų, kad
Bosch Power Tools
išvengtumėte sąlyčio su įtampingomis
dalimis.
Laidų jungtys (tinklo kištukai ir lizdai)
turi būti sausos ir negulėti ant žemės.
Reikia reguliariai tikrinti, ar nėra mai-
tinimo ir ilginamųjų laidų pažeidimo
požymių; juos leidžiama naudoti tik ne-
priekaištingos būklės.
Jei gaminio maitinimo laidas yra pa-
žeistas, jį leidžiama taisyti tik įgalioto-
se Bosch remonto dirbtuvėse. Naudo-
kite tik aprobuotus ilginamuosius lai-
dus.
Naudokite tik EN 61242/IEC 61242
arba IEC 60884-2-7 standartus ati-
tinkančius H05VVV-F arba H05RN-F ti-
po ilginamuosius laidus, kabelius, lai-
dus ir kabelių būgnus.
Jei naudodami gaminį ketinate naudoti
ilginamąjį laidą, jis turi būti toliau nuro-
dyto skersmens:
– Laidininko skersmuo 1,25 mm
2
arba 1,5 mm
– Ilginamojo laido maksimalus ilgis
30 m arba 60 m, kai naudojamas
laido būgnas su FI tipo nuotėkio
srovės apsauginiu išjungikliu
Nuoroda: jei naudojamas ilginamasis
laidas, jis – kaip jau buvo aprašyta sau-
gos nuorodose – turi būti su įžeminimo
laidu, kuris kištuku yra sujungtas su
jūsų elektros įrenginio įžeminimo laidu.
Jei abejojate, kreipkitės į elektriką
arba į artimiausią Bosch techninės
priežiūros centrą.
ATSARGIAI: reikalavimų ne-
atitinkantys ilginamieji lai-
Lietuvių k. | 257
2
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents