Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 200

Advertisement

Table of Contents
200 | Български
– Неопределеност K
Режим на издухване на шума
Монтиране (вижте фигура B)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
Поставете дюзата (12) на модула на електровдигателя.
При монтирането внимавайте да не прещипете пръстите
си.
Поставете предпазния капак (4) на модула на електрод-
вигателя. За целта поставете предпазния капак (4) в шар-
нира на електродвигателя. Притиснете предпазния капак
(4) към електродвигателя и го затегнете здраво до упор с
винта (3), чуват се прещраквания.
Указания за работа (вижте фигури C и D)
Уверете се, че захранващият кабел няма да ви пречи по
време на работа.
За включване завъртете пусковия прекъсвач (1) по по-
сока на часовниковата стрелка, докато усетите прещрак-
ване.
Скоростта на въздушния поток е регулируема. За увели-
чаване на скоростта на въздушния поток завъртете пуско-
вия прекъсвач (1) по посока на часовниковата стрелка.
За намаляване на скоростта на въздушния поток завърте-
те пусковия прекъсвач (1) обратно на часовниковата
стрелка.
За изключване завъртете пусковия прекъсвач (1) обрат-
но на часовниковата стрелка, докато усетите прещраква-
не.
Преди да изключите захранването или да извадите щеп-
села от контакта, поставете пусковия прекъсвач (1) на
машината в позиция „0".
Демонтиране (вижте фигура E)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
Натиснете навътре бутона (11) и издърпайте дюзата (12).
Развийте винта (3). Демонтирайте предпазния капак (4)
и го съхранете на сигурно място.
Режим на засмукване на шума
Монтиране (вижте фигури F и G)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
Вкарайте трите части на засмукващата тръба (7) една в
друга. При монтирането внимавайте да не прещипете
пръстите си.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Режим на засмукване на шума
2
m/s
Монтирайте засмукващата тръба (7) на електродвигател-
ния модул. Захванете засмукващата тръба (7) в шарнира
на електродвигателния модул. Повдигнете засмукващата
тръба (7) и затегнете предпазния капак, като затегнете
винта (3) до упор, чуват се прещраквания.
Монтирайте торбата за отпадъци (10) към електродвига-
телния модул и захванете куките на торбата към халките
на засмукващата тръба. При монтирането внимавайте да
не прещипете пръстите си.
Захващане на колана за носене (вижте фигура
H)
Захванете колана за носене (9) с двете куки (8) към
примките (13). Регулирайте колана за носене (9) така, че
да поема тежестта на машината, а Вие да можете да я уп-
равлявате свободно.
Монтиране и регулиране на ръкохватката
(вижте фигури I и J)
За да монтирате ръкохватката (5), я поставете на захвата
на тръбата, след това вкарайте винта (6) през ръкохватка-
та и я затегнете.
За да регулирате ъгъла, освободете винта (6) преместете
ръкохватката нагоре или надолу до желаната позиция и
след това отново затегнете винта (6).
Указания за работа (вижте фигури K, L и M)
Уверете се, че захранващият кабел няма да ви пречи по
време на работа. Захванете захранващия кабел в държа-
ча отстрани на спомагателната ръкохватка. (вижте фигу-
ра K)
За включване завъртете пусковия прекъсвач (1) по по-
сока на часовниковата стрелка, докато усетите прещрак-
ване.
Скоростта на въздушния поток е регулируема. За увели-
чаване на скоростта на въздушния поток завъртете пуско-
вия прекъсвач (1) по посока на часовниковата стрелка.
За намаляване на скоростта на въздушния поток завърте-
те пусковия прекъсвач (1) обратно на часовниковата
стрелка.
Насочете машината към обектите, които искате да засму-
чете. Ако отпадъците не се засмукват/преместват, увели-
чете скоростта на въздушния поток.
За изключване завъртете пусковия прекъсвач (1) обрат-
но на часовниковата стрелка, докато усетите прещраква-
не.
Преди да изключите захранването или да извадите щеп-
села от контакта, поставете пусковия прекъсвач (1) на
машината в позиция „0".
Режим на издухване на шума
= 1,5
Bosch Power Tools
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents