Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 58

Advertisement

Table of Contents
58 | Nederlands
Lees de gebruiksaanwijzing.
Let op dat personen die in de
buurt staan niet worden ver-
wond door weggeslingerde
voorwerpen.
Waarschuwing: Houd een vei-
lige afstand tot het product
aan wanneer het in werking is.
Roterende blazer. Kom met
uw handen, voeten of ruime
kleding niet in de openingen
terwijl het product loopt.
Kom met uw handen, voeten
of ruime kleding niet in de
openingen terwijl het product
loopt.
Let erop dat personen in de
buurt niet gewond raken door
voorwerpen die door het pro-
duct worden weggeblazen.
Houd andere personen op vei-
lige afstand van het product.
Draag een gehoorbescher-
ming en een veiligheidsbril.
Gebruik het product niet in de
regen en laat het niet in de re-
gen liggen of staan.
Schakel het product uit en
trek de netstekker uit het
stopcontact voordat u instel-
lings-, reinigings- of onder-
houdswerkzaamheden uit-
voert, als het netsnoer in de war ge-
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
raakt, doorgesneden of beschadigd is,
of als u het product onbeheerd laat.
Wacht tot alle delen van het
product volledig tot stilstand
zijn gekomen voordat u deze
aanraakt. De blazer draait na het uit-
schakelen van de motor nog en kan let-
sel veroorzaken.
Gebruik het product alleen in
de positie die voor de wijze
van gebruik is voorzien. Het
product is niet geschikt om bij
gebruik als bladzuiger omge-
keerd te worden gehouden.
Bediening
Laat kinderen of personen die deze
u
voorschriften niet hebben gelezen
het product nooit gebruiken. In uw
land gelden eventueel voorschriften
ten aanzien van de leeftijd van de be-
diener. Bewaar het product buiten
het bereik van kinderen wanneer het
niet wordt gebruikt.
Dit product is niet bestemd voor ge-
u
bruik door personen (inclusief kinde-
ren) met beperkte fysieke, zintuiglij-
ke of geestelijke vermogens of met
beperkte ervaring en/of beperkte
kennis, tenzij zij onder toezicht staan
van een voor hun veiligheid verant-
woordelijke persoon of zij van deze
persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het pro-
duct. Op kinderen moet toezicht
worden gehouden om er zeker van te
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents