Srpski - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Симптом
Можна причина
Јачината на
Вреќата е полна
смукањето се
Затната е влезната цевка во прифатната вреќа Исчистете ја влезната цевка. Проверете го
намалува
Вентилаторот/отворот блокиран со гнасотија.
Пиштење во
Вентилаторот/отворот блокиран со отпадок.
вшмукувачот
Машината не дува
Вентилаторот е блокиран
Варијабилната јачина
Грешка во компонентите
на дување не работи
Одржување и сервис
Одржување, чистење и складирање (види
слика P и Q)
Пред било какви интервенции уредот исклучете го
u
од напојување.
Одржувајте го уредот чист, за да обезбедите добра
u
и безбедна работа.
За оптимална употреба, после секоја употреба чистете го
вентилаторот и просторот околу него.
Одржувајте ги уредот и отворите за проветрување чисти,
за да функционираат добро и безбедно.
Отстранете ја нечистотијата од производот или вреќата
единствено со влажна крпа или тврда четка.
Никогаш не прскајте го уредот со вода.
Никогаш не потопувајте го уредот во вода.
Уредот складирајте го на безбедно, суво место вон допир
на деца.
Не редете други предмети врз уредот.
Проверете сите навртки, подлошки и завртки да се
цврсто прицврстени со цел за безбедна работа со уредот.
Редовно проверувајте ја состојбата на вреќата од абење
и оштетувања.
Редовно прегледувајте го уредот и заменувајте ги веднаш
оштетените или изабените делови.
Секогаш користете Bosch оригинални резервни делови.
Сервисна служба и совети при користење
www.bosch-garden.com
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве
молиме наведете го 10-цифрениот број од
спецификационата плочка на производот.
Северна Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Bosch Power Tools
Помош
Испразнете ја вреќата.
отворот за луфтирање и по потреба исчистете
го.
Исчистете го вентилаторот/отворот. Види
„Одржување".
Исчистете го вентилаторот/отворот. Види
„Одржување".
Згаснете го уредот, исклучете го од напојување
и отстранете ја блокадата (носете заштитни
ракавици).
Побарајте помош од сервис.
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
Д.П.Т.У "РОЈКА"
Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
1000 Скопје
Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
Тел: +389 2 3174-303
Моб: +389 70 388-520, -530
Отстранување
Опремата, додатоците и пакувањето треба да се
рециклираат на еколошки начин.
Не фрлајте го уредот во ѓубре!
Само за земјите од ЕУ:
Според европската уредба 2012/19/EU за
стари електрични и електронски уреди и нивното
транспонирање во националното законодавство,
производите кои повеќе не се употребуваат мора да се
собираат одделно и да се рециклираат на еколошки
здрав начин.

Srpski

Sigurnosne napomene
Pažnja! Pažljivo pročitajte sledeća
uputstva. Upoznajte se sa
upravljačkim elementima i
namenskom upotrebom proizvoda.
Molimo spremite uputstvo za
upotrebu na sigurno mesto radi
buduće upotrebe.
Srpski | 211
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents