Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 219

Advertisement

Table of Contents
Simptom
Mogući uzrok
Proizvod radi sa
Oštećen produžni kabel
prekidima
Interni kabeli proizvoda su u kvaru
Prekidač za uključivanje/isključivanje je u kvaru
Motorna zaštita se aktivirala
Jake vibracije/buka
Proizvod je u kvaru ili blokiran
Proizvod ne duva/ne
Mlaznica/usisna cev je blokirana
usisava
Mlaznica/usisna cev se
Pogrešna montaža
ne može montirati
Intenzitet usisavanja
Vreća za sakupljanje je puna
popušta
Priključni nastavak vreće za sakupljanje se blokira Oslobodite priključni nastavak vreće za
Ventilator/propeler je blokiran prljavštinom.
Piskavi zvuk u usisnoj
Ventilator/propeler je blokiran prljavštinom.
cevi
Baštenski uređaj ne
Ventilator je blokiran
duva
Promenljiva brzina ne
Greška komponente
funkcioniše
Održavanje i servisiranje
Održavanje, čišćenje i skladištenje (vidi slike P i
Q)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Održavajte proizvod čistim da biste mogli dobro i
u
sigurno da radite.
Za optimalnu upotrebu očistite ventilator i područje oko
ventilatora nakon svake upotrebe.
Održavajte proizvod i proreze za provetravanje čistim da
biste mogli dobro i sigurno da radite.
Uklonite prljavštinu sa proizvoda ili vreće sa sakupljanje
vlažnom krpom ili tvrdom četkom.
Nikada ne prskajte proizvod vodom.
Nikada ne uranjajte proizvod u vodu.
Čuvajte proizvod na bezbednom i suvom mestu, van dohvata
dece.
Ne odlažite druge predmete na proizvod.
Pazite na to da su sve navrtke, klinovi i zavrtnji pritegnuti da
bi bio moguć siguran rad sa proizvodom.
Redovno proveravajte da li je vreća za sakupljanje istrošena i
pohabana.
Proverite proizvod i radi sigurnosti zamenite istrošene ili
oštećene delove.
Proverite da je delove koje treba zameniti proizvela firma
Bosch.
Bosch Power Tools
Rešenje
Proverite i zamenite kabel ako je oštećen.
Kontaktirajte korisničku službu.
Kontaktirajte korisničku službu.
Pustite motor da se ohladi i proverite da li se
ventilator blokira.
Proverite da na području ventilatora nema
prljavštine i po potrebi ga očistite. Obratite se
korisničkoj službi ako ne ustanovite razliku.
Oslobodite mlaznicu/usisnu cev.
Vidi „Montaža".
Ispraznite vreću za sakupljanje.
sakupljanje. Proverite da na području ventilatora
nema prljavštine i po potrebi ga očistite.
Očistite ventilator i propeler. Vidi „Održavanje".
Očistite ventilator i propeler. Vidi „Održavanje".
Isključite proizvod, izvucite mrežni utikač i
uklonite blokadu (nosite zaštitne rukavice).
Kontaktirajte korisničku službu.
Servis i saveti za upotrebu
www.bosch-garden.com
Molimo da kod svih pitanja i poručivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta
prema tipskoj pločici proizvoda.
Srpski
Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs
Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs
Pro Servis NS d.o.o.
Temerinski put 17
21000 Novi Sad
Tel./Fax: +381 21 419-546
E-Mail: office@proservis.rs
www.proservis.rs
Srpski | 219
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents