Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 247

Advertisement

Table of Contents
Neaizpūtiet gružus un kritušās lapas
u
tuvumā esošo personu virzienā.
Nepārnesiet izstrādājumu, turot aiz
u
elektrokabeļa.
Darba laikā ieteicams lietot masku
u
elpošanas ceļu aizsardzībai.
Nepieskarieties izstrādājuma daļām,
u
pirms tās nav pilnīgi apstājušās. Pēc
izstrādājuma izslēgšanas tā turbīna
zināmu laiku turpina rotēt un var
radīt savainojumus. Atvienojiet
izstrādājuma kontaktdakšu no
elektrotīkla kontaktligzdas.
Neveiciet nekādas izmaiņas dārza
u
instrumenta konstrukcijā.
Nesankcionētas izmaiņas var
nelabvēlīgi ietekmēt dārza
instrumenta darbības drošumu un
būt par cēloni paaugstinātam trokšņa
un vibrācijas līmenim.
Lapu uzsūkšanas režīmā
u
izstrādājumā var tikt iesūkti arī citi
objekti, nekā kritušās lapas un dārza
atkritumi, ko paredz norādītais
pielietojums.
Neiesūciet izstrādājumā cietus
objektus, piemēram, lielus zarus,
stikla lauskas, metāla priekšmetus
un akmeņus.
Ja ir bojāta turbīna vai lapu pūtēja
u
korpuss (skaidas, plaisas, ierobes),
pieaug savainojumu rašanās risks, ko
izraisa prom mesti svešķermeņi. Ja ir
bojāts lapu pūtēja korpuss,
konsultējieties, piezvanot pa Bosch
karsto tālruni.
Bosch Power Tools
Retos gadījumos (piemēram, ilgstoši
u
lietojot izstrādājumu karstos, sausos
apstākļos) turbīnas veidotajā
vakuumā var veidoties
elektrostatiskais lādiņš, kas var
izpausties kā elektrostatiskā izlāde,
pieskaroties izstrādājumam.
Atvienojiet instrumenta
kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas:
– vienmēr, kad izstrādājums tiek
atstāts bez uzraudzības
– laikā, kad tiek veikta izstrādājuma
pārbaude, likvidēts nosprostojums
vai arī notiek citi darbi
– pēc izstrādājuma sadursmes ar
svešķermeņiem. Šādā gadījumā
jāpārbauda, vai izstrādājumam nav
radušies bojājumi, un vajadzības
gadījumā jāveic remonts
– ja izstrādājums ir sācis neparasti
stipri vibrēt (šādā gadījumā tas
nekavējoties jāpārbauda)
Pievienošana elektrotīklam
Elektrobarošanas avota spriegumam
u
jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz
dārza instrumenta marķējuma
plāksnītes.
Šo instrumentu ieteicams pievienot
u
pie elektrotīkla kontaktligzdas, kas ir
aprīkota ar 30 mA noplūdes strāvas
aizsargreleju.
Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu vai
u
izmantojiet nomaiņai tikai tādus
elektrotīkla kabeļus, kas atbilst
ražotāja norādītajiem datiem. Lai
Latviešu | 247
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents