Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 183

Advertisement

Table of Contents
Симптомдар
Мүмкін болған себептер
Өзгермелі
Құрамдас бөлшектеріндегі қателер
жылдамдылық жүйесі
істемей тұр
Техникалық күтім және қызмет
көрсету
Күтім, тазалау және сақтау (P және Q
суреттерін қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Қауіпсіз және қалыпты түрде жұмыс істей алу үшін
u
бақ элект рбұйымыг таза қалыпта сақтап жүріңіз.
Құралдың оңтайлы қолданылуын қамтамасыз ете алу
үшін, құралдың әр қолданылуынан кейін желдеткіш пен
желдеткіш аймағы айналасын тазалап жүріңіз.
Қауіпсіз және қалыпты түрде жұмыс істей алу үшін,
электр бұйымы мен ауалау саңылауларын таза қалыпта
сақтап жүріңіз.
Электр бұйымында немесе ұстау қабында болған кірді
ылғалды бір шүберекпен немесе қатты қылшақпен алып
тастаңыз.
Электр бұйымы үстінен ешқашан су шашпаңыз.
Электр бұйымын ешқашан суға малмаңыз.
Электр бұйымын қауіпсіз және құрғақ, балалар қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз.
Электр бұйымы үстінен басқа заттарды қоймаңыз.
Электр бұйымымен қауіпсіз түрде жұмыс істеуін
қамтамасыз ете алу үшін сомдар, бұрандамалар мен
бұрандаларының барлығы нық түрде бекітілгенің
тексеріп алыңыз.
Жинау қабында тозып кетіп кетпегенін жерлерінің бар не
жоқ болуын ұдайы тексеріп жүріңіз.
Электр бұйымын тексеріп, тозып немесе бұзылып кеткен
бөлшектерін қауіпсіздік себептерінен ауыстырыңыз.
Ауыстырылатын бөлшектері Bosch фирмасының
бұйымдары болғанына алдын ала назар аударыңыз.
Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану
кеңестері
www.bosch-garden.com
Сұрақтарыңызды қойғаныңызда және қосалқы
бөлшектерге тапсырыс бергеніңізде әрқашан міндетті
түрде өнімнің зауыттық тақташасындағы 10-санды өнім
нөмірін жазыңыз.
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен
электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету
барлық мемлекеттер аумағында тек "Роберт Бош"
фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету
орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен
әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға
зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және
Bosch Power Tools
Көмек
Техникалық қызмет көрсету орталығымен
хабарласыңыз.
тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша
Заңмен қудаланады.
Қазақстан
Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау
орталығы:
"Роберт Бош" (Robert Bosch) ЖШС
Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы
050012
Муратбаев к., 180 үй
"Гермес" БО, 7 қабат
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау
пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті
ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан
ала аласыз
Кәдеге жарату
Бақ электр бұйымдарын, қосымша бөлшектер мен
қорапшаларды қоршаған ортаға зиян келдірмейтіндей
түрде кәдеге жарату қажет.
Бақ электр бұйымдарын тұрмыстық үй
қалдықтар контейнеріне салмаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:
Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа
Одағының 2012/19/EU директивасы мен оның
мемлекеттік заңдарға енгізіліп пайдалануына сай,
қолдану үшін жарамсыз болып қалған электр құралдары
іріктеліп жиналып, қоршаған ортаға зиян келдірмейтін
түрде кәдеге жаратылуы тиіс.
Română
Instrucţiuni privind siguranţa
Atenție! Citiţi cu grijă următoarele
instrucţiuni. Familiarizaţi-vă cu
elementele de operare şi utilizarea
reglementară a sculei electrice de
grădină. Păstraţi la loc sigur
instrucţiunile de folosire în vederea
unei utilizări ulterioare.
Română | 183
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents