Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 207

Advertisement

Table of Contents
Кабелските врски (приклучник и
приклучница) треба да бидат суви и
да не лежат на теренот.
Напојниот и продолжниот кабел
мора редовно да се проверуваат за
евентуални оштетувања и да се
користат само кога се во
беспрекорна состојба.
Ако напојниот кабел е оштетен, мора
да се поправи од страна на овластен
сервис на Бош. Употребете само
одобрен продолжен кабел.
Користете само продолжни кабли,
кабел, водови за жици и макари со
кабли што се во согласност со EN
61242 / IEC 61242 или IEC
60884-2-7 и се од типот H05VVV-F
или H05RN-F.
Ако сакате да користите продолжен
кабел при употреба на уредот,
потребни ви се следните димензии
на кабли:
– Пресек 1,25 mm
– Максимална должина 30 m за
продолжниот кабел или 60 m за
кабел на навој со ФИ-заштитна
склопка
Совет: Ако користите продолжен
кабел, тој мора да биде заземјен
преку напојната мрежа, во склад со
важечките прописи.
За дополнителни информации
контактирајте лиценциран
електричар или најблискиот Bosch
сервис.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Несоодветните продолжни
Bosch Power Tools
кабли можат да бидат опасни.
Продолжниот кабел, утикачот и
спојот со продолжниот кабел
мораат да бидат водоотпорни.
Напомени за производите, коишто
не се продаваат во ВБ:
ВНИМАНИЕ: За Ваша безбедност
потребно е утикачот на уредот да е
приклучен на продожен кабел.
Спојката на продолжниот кабел мора
да биде заштитена од прскање на
вода, да се состои од гума или да
биде обложена со гума.
Продолжниот кабел мора да се
користи со растеретување од
напрегање.
Ознаки
Следните симболи се важни за читање и разбирање на
упатството за употреба. Ве молиме проучете ги
симболите и нивното значење. Точната интерпретација
на симболите ќе ви помогне подобро и побезбедно да го
користите уредот.
2
2
или 1,5 mm
Ознака
Значење
Модул за дување
Модул за смукање
Правец на движење
Правец на реакција
Вклучување
Исклучување
Дозволена функција
Забранети акции
Македонски | 207
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents