Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 206

Advertisement

Table of Contents
206 | Македонски
– ако производот почне да
вибрира неконтролирано
(проверете веднаш)
Приклучување на струја
Волтажата прикажана на
u
натписната плочка мора да биде
иста со волтажата на електричната
мрежа.
Советуваме овој уред да биде
u
приклучен на струја преку утикач
со заштитен уред за заостаната
струја што се активира при
промена на јачината на струјата од
30 mA.
Со овој апарат употребувајте само
u
кабли кои се одобрени според
спецификациите од
произведувачот. Обратете се во
Сервисниот центар за тоа.
Ниикогаш не допирајте го утикачот
u
со мокри раце.
Не газете ги, не превиткувајте ги и
u
не тегнете ги напојниот или
продолжниот кабел, бидејќи на тој
начин можат да се оштетат.
Заштитете го кабелот од топлина,
масло и оштри рабови.
Користениот продолжен кабел
u
мора да биде водоотпорен и со
соодветен пресек односно
дебелина. Врската не смее да се
наоѓа во вода.
Електрична безбедност
Предупредување! Пред
секое одржување или
чистење на производот,
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
згаснете го и исклучете го од
напојување. Истото важи и ако
кабелот е оштетен, прекинат или
сплеткан.
Монтиран штитник на моторот!
u
Моторот е опремен со заштита
од преоптоварување. Ако
моторот престане со работа,
згаснете го и оставете го неколку
минути да се олади пред
повторно да го вклучите.
Веднаш исклучете го кабелот од
u
напојување доколку се оштети
при работата. НЕ ДОПИРАЈТЕ ГО
ОШТЕТЕНИОТ КАБЕЛ ПРЕД ДА
ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД
НАПОЈУВАЊЕ.
Вашиот уред е со двојна изолација и
не му е потребно заземјување.
Работниот напон е 230 V AC, 50 Hz
(за земји вон ЕУ 220 V или 240 V).
Употребувајте само одобрени
продолжни кабли. За подетални
информации обратете се во Вашиот
Бош сервис.
За подобра безбедност користете
резидуален уред (РЦД) кој се
активира на отстапување од 30 mA.
Резидуалниот уред треба да се
проверува пред секоја употреба.
Чувајте го напојниот и продолжниот
кабел понастрана од подвижните
делови, за да се избегне оштетување
на кабелот и негов контакт со
металните делови.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents