Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 138

Advertisement

Table of Contents
138 | Slovenčina
Používajte s týmto výrobkom, alebo
u
nahradzujte na ňom len také prívod-
né šnúry, ktoré zodpovedajú údajom
výrobcu. Zverte takúto prácu len au-
torizovanému servisnému stredisku.
Nikdy sa nedotýkajte zástrčky sieťo-
u
vej šnúry mokrými rukami.
Neprechádzajte po prívodnej šnúre
u
ani po predlžovacej šnúre motoro-
vým vozidlom, nestláčajte ich nad-
mieru, ani ich neťahajte, pretože by
sa mohli poškodiť. Chráňte sieťovú
šnúru pred horúčavou, olejom a
ostrými hranami.
Predlžovacia šnúra musí mať vodiče
u
s priemerom uvedeným v Návode na
používanie a musí byť v takom vyho-
tovení, aby bola chránená pred
ostrekujúcou vodou. Zástrčkové
spojenie sa nesmie nachádzať vo
vode.
Elektrická bezpečnosť
Pozor! Predtým, ako začne-
te robiť údržbu alebo záh-
radnícke náradie čistiť, vy-
pnite ho a vytiahnite zástrčku
prívodnej šnúry zo zásuvky. To isté
platí v prípade, ak je poškodená,
narezaná alebo zauzlená prívodná
šnúra.
Motorový istič je nainštalovaný!
u
Motor je vybavený ochranou proti
preťaženiu. V takom prípade, keď
sa motor samočinne zastaví,
nechajte ho pred novým spuste-
ním niekoľko minút vychladnúť.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Okamžite vytiahnite zástrčku
u
sieťovej šnúru zo zástrčky, keď sa
počas práce sieťová šnúra po-
škodila. NEDOTÝKAJTE SA PO-
ŠKODENEJ SIEŤOVEJ ŠNÚRY
PREDTÝM, AKO VYTIAHNETE ZÁ-
STRČKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY ZO
ZÁSUVKY.
Vaše ručné elektrické náradie je kvôli
bezpečnosti vybavené ochrannou izo-
láciou a nepotrebuje žiadne uzemne-
nie. Prevádzkové napätie výrobku je
230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre
krajiny mimo EÚ aj 220 V alebo
240 V). Používajte len schválené pre-
dlžovacie šnúry zodpovedajúce pred-
pisom. Bližšie informácie Vám poskyt-
ne Vaše autorizované servisné stredis-
ko.
Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame
používať ochranný spínač pri porucho-
vých prúdoch (FI) s maximálnym chy-
bovým prúdom 30 mA. Tento ochran-
ný spínač pri poruchových prúdoch
(FI) treba pred každým použitím pre-
kontrolovať.
Sieťovú šnúru a predlžovaciu šnúru
veďte mimo pohyblivých súčiastok a
vyhnite sa akémukoľvek poškodeniu
elektrických šnúr, aby ste zabránili ich
kontaktu so súčiastkami, ktoré vedú
elektrický prúd.
Káblové spojky (sieťové zástrčky a
zásuvky) musia byť suché a nesmú
ležať na zemi.
Sieťovú a predlžovaciu šnúru treba
pravidelne kontrolovať, či nevykazujú
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents