Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 83

Advertisement

Table of Contents
Slå av produktet og trekk
nettstøpselet ut av
stikkontakten, før du foretar
innstillinger, rengjøring eller
vedlikeholdsarbeider, hvis
kabelen er blitt floket, kuttet over eller
skadet, eller hvis du lar produktet
være uten oppsyn.
Ikke berør noen av delene på
produktet før det er helt
stanset. Blåseren fortsetter å
rotere etter at motoren er slått av og
kan forårsake skader.
Bruk produktet bare i den
posisjonen som er bestemt
for driftsmodusen. Produktet
er ikke egnet for å bli holdt
omvendt i løvsuge-modusen.
Betjening
La aldri barn eller personer som ikke
u
er kjent med disse instruksene få lov
til å bruke produktet. Nasjonale
forskrifter innskrenker eventuelt
alderen på brukeren. Oppbevar
produktet utilgjengelig for barn når
det ikke er i bruk.
Dette produktet er ikke beregnet til å
u
brukes av personer (inklusive barn)
med innskrenkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring eller manglende
kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller får instrukser om
bruken av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn må passes
Bosch Power Tools
på for å sikre at de ikke leker med
produktet.
Bruk aldri produktet når det
u
oppholder seg personer, særskilt
barn eller husdyr, like i nærheten.
Brukeren er ansvarlig for uhell eller
u
skader på andre mennesker eller
deres eiendom.
I løpet av driften må det ikke
u
oppholde seg andre personer eller
dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er
ansvarlig overfor tredje personer
innenfor arbeidsområdet.
Bruk produktet kun i dagslys eller
u
godt kunstig lys.
Ikke bruk produktet hvis du er trett
u
eller er påvirket av alkohol, narkotika
eller medikamenter.
Du må ikke arbeide med produktet i
u
dårlig vær, spesielt når det trekker
opp til torden.
Ha alltid robuste klær på overkropp
u
og armer når du bruker dette
produktet
Ikke bruk åpne gummisko eller
u
sandaler når du bruker produktet.
Bruk alltid solide sko og lange bukser
(se bilder C og L).
Pass på at løstsittende klær ikke
u
trekkes inn i lufttilførselen, for dette
kan føre til skader.
Pass på at langt hår er knyttet
u
sammen på bakhodet og ikke trekkes
inn i lufttilførselen, for dette kan føre
til skader.
Bruk produktet kun med montert
u
dyse hhv. montert sugerør.
Norsk | 83
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents