Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 139

Advertisement

Table of Contents
znaky poškodenia a smú sa používať
len vtedy, keď sú v bezchybnom stave.
Keď je sieťová šnúra náradia po-
škodená, smie sa zveriť do opravy len
autorizovanému servisnému stredisku
Bosch. Používajte len schválené predl-
žovacie šnúry.
Používajte len predlžovacie šnúry a
káblové bubny, ktoré zodpovedajú
norme EN 61242/IEC 61242 alebo
IEC 60884-2-7 a sú typu H05VVV-F
alebo H05RN-F.
Ak chcete používať pri práci s týmto
produktom predlžovaciu šnúru, treba
dodržať nasledovné prierezy elektric-
kých vodičov:
– Prierez vodiča 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maximálna prípustná dĺžka predl-
žovacej šnúry je 30 m, resp. maxi-
málna prípustná dĺžka predlžova-
cieho káblového bubna s ochran-
ným spínačom pri poruchových
prúdoch (FI) je 60 m
Upozornenie: Ak používate pri práci
predlžovaciu šnúru, musí byť táto vy-
bavená - ako je to popísané v Bezpeč-
nostných predpisoch - ochranným
vodičom, ktorý je prostredníctvom zá-
strčky prepojený s ochranným vodi-
čom Vášho elektrického zariadenia.
V prípade pochybností prekonzultujte
problém s vyučeným elektrikárom
alebo s najbližším autorizovaným ser-
visným strediskom Bosch.
BUĎTE OPATRNÝ: Nevhod-
né predlžovacie šnúry,
Bosch Power Tools
ktoré nezodpovedajú predpisom,
môžu byť nebezpečné. Predlžovacia
šnúra, zástrčka a spojka musia byť
na používanie vo vonkajšom pro-
stredí vyrobené vo vodotesnom vy-
hotovení, ktoré je schválené na po-
užívanie vo vonkajšom prostredí.
Upozornenie pre produkty, ktoré sa
nepredávajú vo Veľkej Británii:
UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť
je potrebné, aby zástrčka namontova-
ná na záhradníckom náradí bola
spojená s predlžovacou šnúrou.
Spojenie predlžovacej šnúry musí byť
chránené pred ostrekujúcou vodou,
musí byť vyrobené z gumy, alebo musí
2
byť potiahnuté gumou. Predlžovacia
alebo
šnúra musí byť vybavená odľahčovací-
mi prvkami pri namáhaní na ťah.
Symboly
Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto
Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly
a ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto
symbolov Vám bude pomáhať prístroj lepšie a bezpečnejšie
používať.
Symbol
Slovenčina | 139
Význam
Pracovný režim odfukovanie lístia
Pracovný režim vysávanie lístia
Smer pohybu
Smer reakcie
Zapnutie
Vypnutie
Dovolená manipulácia
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents