Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 68

Advertisement

Table of Contents
68 | Dansk
altid fastsiddende fodtøj og lange
bukser (se Fig. C og L).
Vær opmærksom på, at løst tøj ikke
u
trækkes ind i lufttilførslen, da dette
kan føre til kvæstelser.
Sørg for, at langt hår er bundet sam-
u
men bagud, så det ikke kan trækkes
ind i lufttilførslen, da dette kan føre
til kvæstelser.
Brug kun produktet med monteret
u
dyse eller monteret sugerør.
Inspicer omhyggeligt fladen, der skal
u
bearbejdes, og fjern alle tråde og an-
dre fremmedlegemer.
Kontroller altid tilslutningslednin-
u
gen/forlængerledningen før brug for
beskadigelser og skift den efter be-
hov. Beskyt tilslutningsledningen/
forlængerledningen mod varme, olie
og skarpe kanter.
Ledningen skal altid føres væk fra
u
produktet i bagudgående retning.
Brug aldrig produktet med defekte
u
beskyttelsesskærme, afdækninger
eller uden sikkerhedsanordninger
som f.eks. opsamlerpose.
Kontroller, at alle medleverede greb
u
og beskyttelsesskærme er monteret,
når produktet bruges. Forsøg aldrig
at tage et ufuldstændigt monteret
produkt eller et produkt med ikke til-
ladte modifikationer i brug.
Sørg altid for at stå sikkert og hold al-
u
tid ligevægten, når du arbejder med
produktet.
Det er vigtigt, at du kender omgivel-
u
serne og de evt. farer, der kan opstå
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
her og som du evt. ikke hører, når du
arbejder med løvblæseren/løvsuge-
ren.
Undgå en anormal kropsposition og
u
hold altid ligevægten.
Sørg altid for at stå sikkert på skråt
u
terræn.
Gå altid, løb aldrig.
u
Hold alle køleluftåbninger fri for
u
snavs.
Blæs aldrig snavs/løv hen imod per-
u
soner, der befinder sig i nærheden.
Bær ikke produktet i ledningen.
u
Det anbefales at bruge en ånde-
u
drætsmaske.
Vent til alle produktets dele er stand-
u
set helt, før de berøres. Blæseren vil
fortsætte med at rotere, efter at der
er blevet slukket for produktet. Dette
kan føre til kvæstelser. Tag stikket ud
af stikkontakten.
Udfør ikke ændringer på
u
produktet. Ikke tilladte ændringer
kan forringe produktets sikkerhed og
føre til mere støj og større vibratio-
ner.
I sugefunktionen kan andre genstan-
u
de end dem, der er beregnet til op-
sugning nemlig løv- og haveaffald,
også opsuges.
Sug ikke faste genstande som f.eks.
store grene, glasskår, metaldele og
sten op.
En beskadiget ventilator eller et be-
u
skadiget hus (spåner, revner, for-
dybninger) øger risikoen for kvæstel-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents