Македонски - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Македонски
Безбедносни напомени
Предупредување! Ве молиме
прочитајте ги следниве упатства.
Запознајте се со контролите и
правилната употреба на
производот. Чувајте го упатството
за идни консултации.
Толкување на симболите на
производот
Општи безбедносни
правила.
Прочитајте го упатството за
употреба.
Внимавајте лицата кои се во
близина да не бидат
повредени од исфрлените
парчиња.
Предупредување:
Одржувајте безбедн
растојание од уредот додека
работи.
Ротациона дувалка. Не
ставајте ги нозете, рацете
или облеката во отворите
додека машината работи.
Не ставајте ги нозете,
рацете или облеката во
отворите додека машината
работи.
Bosch Power Tools
Внимавајте отсечоците што
летаат од машината да не ги
повредат лицата што стојат
околу уредот. Внимавајте
другите луѓе да се на
безбедна оддалеченост од машината
додека работите со неа.
Носете заштитни слушалки и
очила.
Не употребувајте го
производот кога врне и не
оставајте го на дожд.
Пред секоја операција на
чистење, одржување и
прилагодување згаснете го
уредот и исклучете го од
напојување, како и кога е
кабелот свиткан, притиснат или
оштетен или кога го оставате
производот без надзор.
Почекајте сите компоненти
на производот да застанат
пред да ги допрете.
Сечилото продолжува да ротира и
откако моторот на уредот ќе згасне и
може да предизвика повреда.
Уредот употребувајте го
само во предвидената
положба. Уредот не е
погоден ако се користи
свртен наопаку во модусот
за смукање.
Ракување
Никогаш не дозволувајте им на
u
деца и луѓе кои не се запознаени
Македонски | 203
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents