Norsk - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

82 | Norsk

Spruta inte vatten på produkten.
Doppa inte produkten i vatten.
Lagra produkten på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll
för barn.
Ställ inte upp andra föremål på produkten.
Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast
för att möjliggöra tryggt arbete med produkten.
Kontrollera regelbundet uppsamlingskorgens tillstånd och
förslitning.
Kontrollera produkten och byt av säkerhetsskäl ut förslitna
och skadade delar.
Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
Kundtjänst och applikationsrådgivning
www.bosch-garden.com
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
ovillkorligen det 10‑siffriga produktnumret som finns på
produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Produkter, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte produkter i hushållsavfall!
Endast för EU‑länder:
Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning och dess tillämning i nationell lag ska förbrukade
aggregat sorteras och återvinnas separat och miljövänligt.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom de følgende
anvisninger. Gjør deg kjent med
betjeningselementene og den
forskriftsmessige bruken av
produktet. Ta godt vare på
driftsinstruksen til senere bruk.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Forklaringer av symbolene på
produktet
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne
driftsinstruksen.
Pass på at eventuelle
personer i nærheten ikke
skades av fremmedlegemer
som slynges bort.
Advarsel: Pass på å holde
sikker avstand til produktet
mens du arbeider.
Roterende vifte. Hender og
føtter eller vide klær må ikke
berøre åpningene når
produktet går.
Hender og føtter eller vide
klær må ikke berøre
åpningene når produktet går.
Pass på at personer som
befinner seg i nærheten ikke
skades av fremmedlegemer
som blåses vekk av
hageredskapet. Pass ved
andre personer på sikker avstand til
produktet.
Bruk vernebriller og
hørselvern.
Ikke bruk produktet i regnvær
eller la den stå ute i regnvær.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents