Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 254

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
254 | Lietuvių k.
Ant sodo gaminio pavaizduotų
simbolių paaiškinimas
Bendrasis įspėjimas apie pa-
vojų.
Atidžiai perskaitykite šią nau-
dojimo instrukciją.
Saugokite, kad netoli esančių
asmenų nesužeistų įrankio į
orą išsviesti kieti objektai.
Įspėjimas: kai su gaminiu dir-
bama, laikykitės nuo jo sau-
gaus atstumo.
Sukamasis pūstuvas. Ga-
miniui veikiant, rankų ir kojų
nekiškite į kiaurymes ir saugo-
kite, kad į jas nepatektų platūs dra-
bužiai.
Gaminiui veikiant, rankų ir ko-
jų nekiškite į kiaurymes ir sau-
gokite, kad į jas nepatektų
platūs drabužiai.
Saugokite, kad netoli esančių
žmonių nesužeistų gaminio
pučiamos dalelės. Pasirūpin-
kite, kad kiti asmenys būtų
saugiu atstumu nuo gaminio.
Dirbkite su klausos apsaugos
priemonėmis ir apsauginiais
akiniais.
Nenaudokite gaminio, kai lyja,
ir nepalikite jo lyjant lauke.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Prieš pradėdami gaminio
nustatymo, valymo ar techni-
nės priežiūros darbus, jei su-
sipainiojo, buvo pažeistas ar
perpjautas maitinimo laidas
arba jei gaminį ketinate palikti be
priežiūros, jį išjunkite ir iš kištukinio
lizdo ištraukite kištuką.
Prieš liesdami gaminio įrankio
dalis palaukite, kol jos visiškai
sustos. Išjungus gaminį, pūs-
tuvas dar kurį laiką sukasi ir gali sužeis-
ti.
Gaminį naudokite tik atitinka-
mam veikimo režimui numaty-
toje padėtyje. Gaminys nėra
skirtas būti laikomas apsuktas
atvirkščiai lapų siurbimo reži-
me.
Naudojimas
Niekada neleiskite šiuo gaminiu nau-
u
dotis vaikams arba su šia instrukcija
nesusipažinusiems asmenims. Na-
cionalinėse taisyklėse gali būti numa-
tyti operatorių amžiaus apribojimai.
Kai su šiuo gaminiu nedirbate, laiky-
kite jį vaikams nepasiekiamoje vie-
toje.
Šis gaminys nėra skirtas, kad juo
u
dirbtų asmenys (įskaitant vaikus) su
fizine, jusline ar dvasine negalia ir
(arba) asmenys, kuriems trūksta pa-
tirties arba žinių, nebent juos prižiūri
ir jų saugumą užtikrina atsakingas as-
muo arba iš atsakingo asmens jie
gauna nurodymus, kaip dirbti su ga-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents