Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 72

Advertisement

Table of Contents
72 | Dansk
– Lydtrykniveau
– Lydeffektniveau
– Usikkerhed K
Samlede vibrationsværdier a
(vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 50636-2-100
h
– Vibrationseksponering a
h
– Usikkerhed K
Løvblæse-funktion
Montering (se Fig. B)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Skub dysen (12) fast på motorenheden. Pas på, at fingrene
ikke kommer i klemme under monteringen.
Montér beskyttelsesafdækningen (4) på motorenheden.
Sæt hertil beskyttelsesafdækningen (4) ind i leddet på mo-
torenheden. Anbring beskyttelsesafdækningen (4) på moto-
renheden og for at sikre beskyttelsesafdækningen skrues
denne fast med fastgørelsesskruen (3) indtil stop, kliks hø-
res.
Betjening (se Fig. C og D)
Forvis dig om, at kablet ikke kommer i vejen under arbejdet.
Produktet tændes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
højre, indtil den klikker fast.
Luftstrømhastigheden er variabel. Lufthastigheden øges ved
at dreje start-stop-kontakten (1) til højre.
Hastigheden reduceres ved at dreje start-stop-kontakten (1)
til venstre.
Produktet slukkes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
venstre, indtil der høres et klik.
Stil start-stop-kontakten (1) på produktet på "0", før net-
spændingen afbrydes eller stikket trækkes ud.
Afmontering (se Fig. E)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Tryk knappen (11) ind og tag dysen (12) af.
Løsn fastgørelsesskruen (3). Tag beskyttelsesafdækningen
(4) af og opbevar den et sikkert sted.
Løvsuge-funktion
Montering (se Fig. F og G)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Saml sugerørets tre dele (7). Pas på, at fingrene ikke kom-
mer i klemme under monteringen.
Montér sugerøret (7) på motorenheden. Sæt sugerøret (7)
ind i leddet på motorenheden. Løft sugerøret (7) og for at
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Løvsuge-funktion
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
sikre beskyttelsesafdækningen skrues denne fast med fast-
gørelsesskruen (3) indtil stop, kliks høres.
Montér opsamlerposen (10) på motorenheden og fastgør
klipsene fra opsamlerposen på sugerørets krog. Pas på, at
fingrene ikke kommer i klemme under monteringen.
Montering bærerem (se Fig. H)
Fastgør bæreremmen (9) med de to kroge (8) på bærerems-
sløjferne (13). Indstil bæreremmen (9) på en sådan måde,
at den bærer produktets vægt, og at den er god at føre.
Greb monteres og indstilles (se Fig. I og J)
Grebet monteres ved at anbringe håndgrebet (5) på hol-
deren på røret, skubbe skruen (6) gennem grebet og spæn-
de den fast.
Vinklen indstilles ved at løsne skruen (6) og bevæge den
opad eller nedad i den ønskede arbejdsposition og så spæn-
de skruen (6) igen.
Betjening (se Fig. K, L og M)
Forvis dig om, at kablet ikke kommer i vejen under arbejdet.
Fastgør kablet i kabelholderen på den side, hvor det ekstra
håndgreb befinder sig. (se Fig. K)
Produktet tændes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
højre, indtil den klikker fast.
Luftstrømhastigheden er variabel. Lufthastigheden øges ved
at dreje start-stop-kontakten (1) til højre.
Hastigheden reduceres ved at dreje start-stop-kontakten (1)
til venstre.
Ret produktet mod genstandene, du ønsker at suge op. Hvis
rester ikke samles/bevæges, øges lufthastigheden.
Produktet slukkes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
venstre, indtil der høres et klik.
Stil start-stop-kontakten (1) på produktet på "0", før net-
spændingen afbrydes eller stikket trækkes ud.
Afmontering (se Fig. N og O)
Træk stikket ud af stikkontakten, før der arbejdes på
u
produktet.
Opsamlerposen (10) tømmes ved at trykke på tasten (11)
og tage opsamlerposen (10) af. Fjern klipsene fra sugerøret
(7). Åbn lynlåsen og tøm opsamlerposen (10) efter behov.
Opsamlerposen fjernes ved at trykke på tasten (11) og tage
den (10) af. Fjern klipsene fra sugerøret (7). Pas på, at fin-
grene ikke kommer i klemme under afmonteringen.
Løvblæse-funktion
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents