Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 208

Advertisement

Table of Contents
208 | Македонски
Ознака
Значење
Носете заштитни ракавици
Уредот употребувајте го само со
монтиран вшмукувач.
Употреба со соодветна намена
Овој уред е соодветен за собирање и дување лисја и
дворен отпад, како остатоци од косење во дворот и
бавчата.
Уредот да не се користи како секач.
Употребата на било кој алат која не е во склад со неговата
намена може да биде опасна. При несоодветна употреба
можете да се повредите.
Технички податоци
Дувалка/Смукалка за двор
Број на артикл
Номинална јачина
Јачина на струење на
воздухот, макс
Волуменски проток, макс.
Однос на ситнење
Волумен на вреќата
Тежина (модус за дување)
Тежина (модус за смукање)
Заштитна класа
Сериски број
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата
во односната земја.
Информации за бучава/вибрации
Утврдени вредности на емисија на бучава EN 50636-2-100
Измереното А ниво на бучава изнесува обично:
– Звучен притисок
– Звучна јачина
– Несигурност K
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Вградени компоненти (види слика
A)
Нумерирањето на напишаните компоненти се однесува
на приказот на уредот на страните со цртежи.
(1) Прекинувач со регулатор за јачина на дувањето
(2) Моторна единица
(3) Завртка ѕа прицврстување на заштитниот капак
или вшмукувачот
(4) Заштитен капак (Модул за дување)
(5) Рачка на вшмукувачот (Модул за смукање)
(6) Завртка за подесување на рачката
(7) Вшмукувач (Модул за смукање)
(8) Куки за ременот за носење
(9) Ремен за носење
(10) Собирна вреќа (Модул за смукање)
(11) Копче за отклучување на млазницата или
собирната вреќа
(12) Млазница (Модул за дување)
(13) Алки за куките за ременот
УниверзалГарденТајди 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
км/ч
л/с
l
кг
кг
Модул за смукање
dB(A)
dB(A)
dB
УниверзалГарденТајди 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12/1
45
3,4
4,7
/ II
види ја натписната плочка на производот
Модул за дување
86
98
= 2,5
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12/1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents