Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 67

Advertisement

Table of Contents
Brug høreværn og beskyt-
telsesbriller.
Brug ikke produktet, når det
regner, og udsæt ikke
produktet for regn.
Sluk altid for produktet og
træk altid stikket ud af stik-
kontakten, før du foretager
indstillings-, rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, hvis
netkablet har viklet sig ind, hvis det er
blevet skåret over eller beskadiget, el-
ler hvis du lader produktet uden op-
syn.
Vent til alle produktets dele er
standset helt, før de berøres.
Blæseren vil fortsætte med at
rotere, efter at der er blevet slukket for
produktet. Dette kan føre til kvæstel-
ser.
Brug kun produktet i den po-
sition, der er egnet til drifts-
måden. Produktet er ikke eg-
net til at blive holdt modsat i
løvsugefunktionen.
Betjening
Lad aldrig børn eller personer, der ik-
u
ke har gennemlæst denne betje-
ningsvejledning, anvende produktet.
Lokale regler kan bestemme alderen
på den person, som må betjene
produktet. Opbevar produktet util-
gængeligt for børn, når det ikke er i
brug.
Bosch Power Tools
Dette produkt er ikke egnet til at bli-
u
ve brugt af personer (inkl. børn) med
begrænsede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller manglende erfa-
ring og/eller viden, medmindre de
overvåges af en sikkerhedsansvarlig
person eller modtager instruktioner
fra denne person om, hvordan
produktet skal håndteres. Børn bør
holdes under opsyn for at forhindre,
at de leger med produktet.
Brug aldrig produktet, mens perso-
u
ner, især børn eller kæledyr, er i
nærheden.
Brugeren er ansvarlig for ulykker og
u
skader, der sker på andre menne-
sker eller deres ejendom.
Fremmede personer eller dyr skal
u
under arbejdet opholde sig i en radi-
us på mindst 3 meter væk fra ar-
bejdsområdet. I arbejdsområdet bæ-
rer brugeren ansvaret over for tred-
jemand.
Anvend kun produktet ved dagslys
u
eller godt kunstigt lys.
Brug ikke produktet, hvis du er træt
u
eller syg, har nydt alkohol eller er på-
virket af euforiserende stoffer eller
medicin.
Arbejd ikke med produktet, hvis det
u
er dårligt vejr, især ikke hvis der er
tegn på uvejr.
Sørg altid for at have fast tøj på over-
u
krop og arme, når du bruger dette
produkt
Brug ikke åbne gummisko eller san-
u
daler, når du bruger produktet. Bær
Dansk | 67
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents