Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 78

Advertisement

Table of Contents
78 | Svensk
skarvsladdar. För information hör med
auktoriserad kundservice.
För ökad säkerhet använd en FI-
jordfelsbrytare (RCD) med en
utlösningsström på högst 30 mA. FI-
jordfelsbrytaren ska kontrolleras före
varje användning.
Håll nät- och skarvsladden på avstånd
från rörliga delar och hindra
sladdarnas skada för att undvika
kontakt med spänningsförande delar.
Sladdkontaktdon (stickproppar och
nätuttag) ska vara torra och får inte
ligga på marken.
Nät- och skarvsladden måste
regelbundet kontrolleras avseende
skador och får endast användas i
felfritt tillstånd.
Om produktens nätsladd skadats får
den repareras endast i en auktoriserad
Bosch-verkstad. Använd endast
godkänd skarvsladd.
Använd endast skarvsladdar, kablar,
ledningar och kabelvindor som
uppfyller EN 61242/IEC 61242 eller
IEC 60884-2-7 villkor och som är av
typ H05VVV eller H05RN-F.
För en eventuellt behövlig skarvsladd
till produkten krävs följande
ledartvärsnitt:
– Ledararea 1,25 mm
– Maximal längd för en skarvsladd är
30 m och för en kabelvinda med FI-
jordfelsbrytare 60 m.
Anmärkning: Om en skarvsladd
används måste den – enligt
beskrivning i säkerhetsföreskrifterna –
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
ha en skyddsledare som via
stickproppen anslutits till
skyddsledaren i elsystemet.
I tveksamma fall hör med en utbildad
elektriker eller närmaste Bosch
servicestation.
stickproppen och kontaktdonen
måste vara vattentäta och godkända
för användning utomhus.
Anvisningar för produkter som inte
säljs i GB:
OBSERVERA: För din säkerhet krävs
att produktens stickpropp ansluts till
skarvsladden. Skarvsladdens koppling
måste skyddas mot stänkvatten, bestå
av gummi eller ha gummimantel.
Skarvsladden ska vara försedd med
dragavlastning.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda produkten.
Symbol
2
2
eller 1,5 mm
SE UPP: Skarvsladdar av
annat slag kan innebära
fara. Skarvsladden,
Betydelse
Lövblåsläge
Lövsugläge
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Inkoppling
Frånkoppling
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents