Dansk - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12

66 | Dansk

Onderhoud en service
Onderhoud, reiniging en opbergen (zie
afbeeldingen P en Q)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Houd het product schoon om goed en veilig te kunnen
u
werken.
Voor een optimaal gebruik reinigt u de ventilator en de omge-
ving van de ventilator na elk gebruik.
Houd het product en de ventilatieopeningen schoon om
goed en veilig te kunnen werken.
Verwijder vuil met een vochtige doek of een harde borstel
van het product of de opvangzak.
Het product nooit met water besproeien.
Het product nooit in water onderdompelen.
Bewaar het product op een veilige plaats, droog en buiten
bereik van kinderen.
Plaats geen andere voorwerpen op het product.
Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten,
zodat veilig werken met het product mogelijk is.
Controleer de opvangzak regelmatig op slijtage en beschadi-
ging.
Controleer het product. Versleten of beschadigde delen
moeten veiligheidshalve worden vervangen.
Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig
zijn.
Klantenservice en gebruiksadvies
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Afvalverwijdering
Producten, toebehoren en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi producten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU be-
treffende elektrische en elektronische oude apparaten en de
omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet
meer bruikbare producten apart worden ingezameld en op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Bemærk! Læs efterfølgende instruk-
ser omhyggeligt. Gør dig fortrolig
med produktets betjeningsanord-
ninger og korrekte anvendelse. Op-
bevar betjeningsvejledningen et sik-
kert sted til senere brug.
Forklaring af symbolerne på
produktet
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs brugsanvisningen.
Pas på, at personer i nærhe-
den ikke kommer til skade på
grund af fremmedlegemer,
der slynges væk.
Advarsel: Hold god afstand til
produktet, når det arbejder.
Roterende ventilator. Sørg
for, at hænder, fødder eller
vidt tø ikke kommer ind i åb-
ningerne, mens produktet kører.
Sørg for, at hænder, fødder
eller vidt tø ikke kommer ind i
åbningerne, mens produktet
kører.
Pas på, at personer i nærhe-
den ikke kommer til skade på
grund af genstande, der blæ-
ses væk af produktet. Sørg for
tilstrækkelig afstand til andre
personer, når produktet er i brug.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents