Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 204

Advertisement

Table of Contents
204 | Македонски
со овие инструкции да го користат
уредот. Локалните прописи можат
да ја ограничат возраста на
ракувачот. Чувајте го производот
вон дофат на деца кога не го
употребувате.
Оваа машина не е наменета на
u
личности (и деца) со ограничени
физички, сензорни или душевни
можности, со недостаток на
искуство и знаење, освен ако не
им се обезбедени соодветни
инструкции или надзор за
употреба на машината од страна на
личност одговорна за нивната
безбедност. Децата треба да бидат
под надзор да не си играат со
уредот.
Не користете ја машината кога во
u
непосредна близина има луѓе, а
особено деца или животни.
Ракувачот е одговорен за штетата
u
нанесена на други луѓе или имот.
Додека ја користите машината, во
u
круг од најмалку 3 метри не треба
да има луѓе и животни. Ракувачот
на машината е одговорен за
безбедноста на трети лица во
нејзината близина.
Користете ја машината само по
u
дневна светлина или под добро
осветлување.
Не употребувајте го уредот ако сте
u
болни или под влијание на
алкохол, дрога или лекови.
Избегнувајте работа со уредот при
u
лоши временски услови, на
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
пример кога постои ризик од
грмотевици.
При употребата на овој производ
u
секогаш носете облека од крут
материјал на горниот дел од делото
и рацете
Не користете отворени чевли или
u
сандали кога го користите уредот.
Носете крути обувки и долги
пантолони (види слики C и L).
Ако носите лабава облека,
u
внимавајте таа да не се вовлече во
отворот за воздух, бидејќи тоа
може да предизвика повреда.
Доколку имате долга коса, врзете
u
ја и внимавајте да не се вовлече во
отворот за воздух, бидејќи тоа
може да предизвика повреда.
Уредот користете го само со
u
монтиран распрснувач или
вшмукувач.
Пред работа внимателно
u
прегледајте го просторот и
отстранете ги сите суштества и
предмети.
Проверете го напојниот/
u
продолжниот кабел и заменете го
доколку има оштетувања.
Заштитете го напојниот/
продолжниот кабел од топлина,
масла и остри рабови.
Кабелот секогаш држете го зад
u
уредот и понастрана од него.
Никогаш не користете го
u
производот со неисправни
осигурачи, штитници и без
заштитна опрема.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents