Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 140

Advertisement

Table of Contents
140 | Slovenčina
Symbol
Význam
Zakázaný druh manipulácie
Používajte ochranné pracovné rukavice
Používajte tento výrobok iba s namonto-
vanou nasávacou rúrou.
Používanie podľa určenia
Tento výrobok je určený na zhŕňanie lístia fúkaním a na zber
lístia a záhradného odpadu, ako napr. pokosenej trávy okolo
domu a v záhrade.
Tento výrobok sa nesmie používať ako drvič.
Používanie výrobkov iným spôsobom, ako je výslovne ur-
čené, môže byť nebezpečné. Používanie iným spôsobom,
ako je určené, Vám môže spôsobiť vážne poranenie.
Technické údaje
Odfukovač lístia / záhradný
vysávač
Vecné číslo
Menovitý príkon
Rýchlosť prúdenia vzduchu max.
Max. objem prúdu vzduchu
Pomer zmenšenia
Objem zberného vaku
Hmotnosť (pracovný režim odfu-
kovanie lístia)
Hmotnosť (pracovný režim vysá-
vanie lístia)
Trieda ochrany
Sériové číslo (Serial Number)
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje lí-
šiť.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Informácie o emisii hlučnosti zisťované podľa normy EN 50636-2-100
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A náradia je typicky:
– Hladina akustického tlaku
– Hladina akustického výkonu
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Vyobrazené komponenty (pozri
obrázok A)
Číslovanie jednotlivých vyobrazených komponentov sa
vzťahuje na zobrazenie produktu na grafických stranách toh-
to Návodu na používanie.
(1) Vypínač s regulátorom rýchlosti prúdu vzduchu
(2) Motorová jednotka
(3) Upevňovacia skrutka pre ochranný kryt alebo nasáva-
ciu rúru
(4) Ochranný kryt (pracovný režim odfukovanie lístia)
(5) Rukoväť na odsávacej rúre (pracovný režim vysávanie
lístia)
(6) Skrutka na nastavovanie rukoväte
(7) Nasávacia rúra (pracovný režim vysávanie lístia)
(8) Háčik pre popruh na prenášanie
(9) Popruh na prenášanie
(10) Zberný vak (pracovný režim vysávanie lístia)
(11) Tlačidlo na odistenie dýzy alebo zberného vaku
(12) Dýza (pracovný režim odfukovanie lístia)
(13) Očko háčika pre popruh
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Pracovný režim vysávanie lístia Pracovný režim odfukovanie lístia
dB(A)
dB(A)
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
pozri typový štítok na výrobku
86
98
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents