Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 223

Advertisement

Table of Contents
– po trčenju s tujkom. Takoj
preverite izdelek glede na
poškodbe in če je potrebno,
morate poskrbeti za popravilo v
primeru,
– če izdelek prične nenavadno
vibrirati (takojšnja kontrola)
Električni priključek
Napetost električnega vira mora
u
ustrezati podatkom, ki so navedeni
na tipski ploščici izdelka.
Priporočamo, da ta izdelek
u
priključite le na vtičnico, ki je
zavarovana s tokovno zaščitnim
stikalom 30 mA (FI-stikalo).
Uporabite ali nadomestite za ta
u
izdelek izključno omrežne priključke,
ki se ujemajo s podatki proizvajalca.
Prosimo, da se v ta namen obrnite na
naš servisni center.
Omrežnega vtiča se nikoli ne
u
dotaknite z mokrimi rokami.
Ne smete peljati preko omrežnega
u
priključka, ne smete ga stiskati ali
vlačiti za njega, saj bi ga lahko
poškodovali. Zaščitite kabel pred
vročino, oljem in ostrimi robovi.
Prerez podaljševalnega kabla mora
u
ustrezati meram, ki so navedeni v
navodilu za uporabo ter mora biti
zaščiten pred škropljenjem. Vtična
povezava ne sme ležati v vodi.
Električna varnost
Pozor! Pred opravili
vzdrževanja ali čiščenja
izklopite izdelek in izvlecite
Bosch Power Tools
omrežni vtič. Enako storite v
primeru, ko je omrežni kabel
poškodovan, narezan ali zamotan.
Zaščita motorja je instalirana!
u
Motor je opremljen s
preobremenitveno zaščito. Če se
motor ustavi, pustite, da se pred
ponovnim zagonom za nekaj minut
ohladi.
Takoj izvlecite omrežni vtič iz
u
vtičnice v primeru, če se kabel
med delom poškoduje. NE
DOTIKAJTE SE POŠKODOVANEGA
KABLA PRED IZVLEKOM
OMREŽNEGA VTIČA.
Izdelek je v varnostne namene zaščitno
izoliran in ne potrebuje ozemljitve.
Omrežna napetost znaša 230 V AC,
50 Hz (za nečlanice EU tudi 220 V ali
240 V). Uporabite le dovoljene
podaljševalne kable. Informacije
dobite pri pooblaščenem servisu.
Za povečanje varnosti uporabite FI-
stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks.
30 mA. To FI-stikalo morate pred
vsako uporabo preveriti.
Poskrbeti morate za to, da se omrežni
in podaljševalni kabli ne bodo nahajali
v bližini gibljivih delov in preprečite
vsako poškodovanje omrežnih kablov,
saj tako posledično preprečite stik z
deli, ki so pod napetostjo.
Priključna mesta kablov (omrežni vtiči
in vtičnice) morajo biti suha in ne
smejo ležati na tleh.
Omrežne in podaljševalne kable
morate redno pregledovati glede na
Slovenščina | 223
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents