Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 129

Advertisement

Table of Contents
V režimu vysávání mohou být nasáty i
u
další předměty než v určeném
použití uvedené zahradní odpady a
spadané listí.
Nenasávejte žádné pevné předměty
jako velké větve, skleněné střepy,
kovové díly a kameny.
Poškozený ventilátor či plášť (třísky,
u
trhliny, vrypy) zvyšují riziko poranění
dané odmrštěnými cizími tělesy.
Pokud jsou ventilátor nebo plášť
poškozeny, kontaktujte horkou linku
(Hotline) firmy Bosch.
Ve vzácných případech (např. při
u
delším používání za horkých,
suchých podmínek) se může vytvořit
díky podtlaku ventilátoru
elektrostatický náboj, který může být
při kontaktu s výrobkem citelný.
Síťovou zástrčku vytáhněte ze
zásuvky:
– když se od výrobku vzdálíte
– když výrobek kontrolujete,
odstraňujete zablokování nebo na
něm pracujete
– po kolizi s cizím tělesem. Výrobek
okamžitě zkontrolujte na
poškození a nechte jej, je-li to
nutné, opravit
– když výrobek začne nezvykle
vibrovat (okamžitě zkontrolujte)
Připojení do sítě
Napětí zdroje proudu musí souhlasit
u
s údaji na typovém štítku výrobku.
Je doporučeno připojit tento
u
výrobek jen na zásuvku, která je
Bosch Power Tools
jištěna proudovým chráničem s
vybavovacím proudem 30 mA.
Používejte pro tento výrobek jen
u
síťová připojovací el. vedení nebo je
nahrazujte jen takovými, jež
odpovídají údajům výrobce. Aby se
tak učinilo, obraťte se na servisní
středisko.
Síťovou zástrčku nikdy nedržte
u
mokrýma rukama.
Připojovací síťový kabel nebo
u
prodlužovací kabel nepřejíždějte,
nepřiskřípněte nebo jím neškubejte,
poněvadž jinak by se mohl poškodit.
Kabel chraňte před horkem, olejem a
ostrými hranami.
Prodlužovací kabel musí mít průřez
u
uvedený v návodu k provozu a musí
být chráněný proti stříkající vodě.
Zástrčkový spoj nesmí ležet ve vodě.
Elektrická bezpečnost
Výstraha! Před údržbou
nebo čištěním výrobek
vypněte a vytáhněte
síťovou zástrčku. Totéž platí, pokud
se elektrický kabel poškodí, nařízne
nebo zamotá.
Je nainstalovaná motorová
u
ochrana! Motor je vybavený
ochranou proti přetížení. Jestliže
se motor zastaví, nechte jej před
novým startem několik minut
vychladnout.
Pokud se kabel během práce
u
poškodí, okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Čeština | 129
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents