Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 248

Advertisement

Table of Contents
248 | Latviešu
veiktu vajadzīgo nomaiņu, griezieties
servisa centrā.
Nepieskarieties elektrokabeļa
u
kontaktdakšai ar mitrām rokām.
Nepieļaujiet transporta līdzekļu
u
pārvietošanos pāri instrumenta
elektrokabelim un
pagarinātājkabelim, nesaspiediet un
nestiepiet kabeļus, jo šāda apiešanās
tos var sabojāt. Sargājiet kabeļus no
karstuma, eļļas un asām malām.
Pagarinātājkabelim jābūt veidotam
u
ūdensdrošā izpildījumā, un tā vadu
šķērsgriezuma laukumam jāatbilst
lietošanas pamācībā norādītajai
vērtībai. Kabeļu savienojums
nedrīkst atrasties ūdenī.
Elektrodrošība
Uzmanību! Pirms
apkalpošanas vai tīrīšanas
izslēdziet dārza
instrumentu un atvienojiet tā
kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas. Rīkojieties šādi arī
tad, ja instrumenta elektrokabelis ir
samezglojies, bojāts vai pārgriezts.
Izstrādājuma motors tiek
u
aizsargāts! Izstrādājuma motors ir
apgādāts ar aizsardzību pret
pārslodzi. Ja motors pārtrauc
darboties, pirms izstrādājuma
atkārtotas palaišanas nogaidiet
dažas minūtes, līdz motors ir
atdzisis.
Nekavējoties atvienojiet
u
kontaktdakšu no elektrotīkla
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
kontaktligzdas, ja elektrokabelis
darba laikā tiek bojāts.
NEPIESKARIETIES BOJĀTAJAM
ELEKTROKABELIM, PIRMS TĀ
KONTAKTDAKŠA NAV ATVIENOTA
NO ELEKTROTĪKLA.
Drošības apsvērumu dēļ šis
elektroinstruments ir apgādāts ar
aizsargizolāciju, tāpēc to var lietot bez
aizsargzemējuma. Instruments
darbojas no sprieguma 230 V AC,
50 Hz (valstīs, kas nav EK dalībvalstis,
šis spriegums var būt arī 220 V vai
240 V). Izmantojiet darbam tikai
lietošanai atļautos pagarinātājkabeļus.
Sīkāku informāciju varat saņemt
pilnvarotā klientu apkalpošanas
iestādē.
Lai paaugstinātu drošību, lietojiet
noplūdes strāvas aizsargreleju (RCD)
ar maksimālo nostrādes strāvu 30 mA.
Šis noplūdes strāvas aizsargrelejs ik
reizi pirms darba ir jāpārbauda.
Netuviniet elektrokabeli un
pagarinātājkabeli kustīgajām daļām un
nepieļaujiet kabeļa bojājumu rašanos,
lai novērstu tā pieskaršanos
elektrovadošajām daļām.
Kabeļu savienojošajām daļām
(kontaktdakšai un kontaktligzdai)
jābūt sausām, un tās nedrīkst novietot
uz zemes.
Regulāri pārbaudiet, vai instrumenta
elektrokabelim un pagarinātājkabelim
nav vērojamas bojājumu pazīmes, un
lietojiet kabeļus tikai tad, ja tie ir
nevainojamā stāvoklī.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents