Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 59

Advertisement

Table of Contents
zijn dat ze niet met het product spe-
len.
Gebruik het product nooit dicht in de
u
buurt van personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren.
De bediener is verantwoordelijk voor
u
ongevallen, persoonlijk letsel of
schade aan het eigendom van ande-
ren.
Tijdens het gebruik mogen zich bin-
u
nen een straal van 3 meter geen an-
dere personen of dieren ophouden.
De bediener is in de werkomgeving
verantwoordelijk ten opzichte van
anderen.
Gebruik het product alleen bij dag-
u
licht of goed kunstlicht.
Gebruik het product niet wanneer u
u
moe of ziek bent of onder invloed
bent van alcohol, drugs of medicij-
nen.
Werk niet met het product bij slechte
u
weersomstandigheden, vooral niet
bij opkomend onweer.
Draag tijdens het gebruik van dit pro-
u
duct altijd stevige kleding aan boven-
lichaam en armen.
Gebruik geen open rubber schoenen
u
of sandalen wanneer u het product
gebruikt. Draag altijd stevige schoe-
nen en een lange broek (zie afbeel-
dingen C en L).
Let erop dat er geen losse kleding in
u
de luchttoevoer naar binnen wordt
getrokken. Anders kan letsel het ge-
volg zijn.
Bosch Power Tools
Let erop dat lang haar opgebonden is
u
en niet in de luchttoevoer naar bin-
nen wordt getrokken. Anders kan let-
sel het gevolg zijn.
Gebruik het product alleen met aan-
u
gebracht mondstuk resp. met aange-
brachte zuigbuis.
Controleer het te bewerken opper-
u
vlak zorgvuldig en verwijder alle me-
taaldraad en overige voorwerpen.
Controleer de aansluitkabel en de
u
verlengkabel voor elk gebruik op be-
schadigingen en vervang deze indien
nodig. Bescherm de aansluitkabel en
de verlengkabel tegen hitte, olie en
scherpe randen.
Geleid de kabel altijd langs de ach-
u
terzijde van het product.
Gebruik het product nooit met defec-
u
te veiligheidsvoorzieningen of af-
schermingen of zonder veiligheids-
voorzieningen, zoals een opvangzak.
Controleer dat alle meegeleverde
u
grepen en veiligheidsvoorzieningen
bij het gebruik van het product ge-
monteerd zijn. Probeer nooit een on-
volledig gemonteerd product of een
product met niet-toegestane aanpas-
singen in gebruik te nemen.
Let er tijdens het gebruik van het
u
product altijd op dat u stabiel staat
en bewaar steeds uw evenwicht.
Let op uw omgeving en wees voorbe-
u
reid op eventuele gevaren die u tij-
dens de werkzaamheden met de
bladblazer/tuinzuiger niet kunt ho-
ren.
Nederlands | 59
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents