Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 276

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
276 | ‫فارسی‬
‫اجزاء دستگاه )رجوع شود به‬
‫شماره گذاری اجزای مصور، مربوط به تصویر محصول‬
.‫در صفحه ی تا شو می باشد‬
‫کلید قطع و وصل با تنظیم کننده برای‬
‫سرعت جریان هوا‬
‫پیچ اتصال برای درپوش محافظ یا شلنگ‬
(‫درپوش محافظ )حالت دمش برگ‬
(‫دسته روی شلنگ مکش )حالت مکش برگ‬
‫پیچ برای تنظیم دسته‬
(‫شلنگ مکش )حالت مکش برگ‬
‫قالب برای حمل و نقل‬
(‫کیسه جمع آوری )حالت مکش برگ‬
‫دکمه برای آزاد کردن نازل یا کیسه جمع‬
(‫نازل )حالت دمش برگ‬
‫محل قرارگیری قالب کمربند حمل‬
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
‫محصول‬
‫روی‬
‫برچسب‬
‫به‬
‫کنید‬
.
‫باشند‬
‫متفاوت‬
،‫مقادیر‬
‫این‬
‫را‬
(
) 3
‫دهید و برای تثبیت درپوش محافظ، پیچ اتصال‬
.‫تا انتها بپیچانید تا به طور محسوس جا بیافتد‬
(
D
‫و‬
C
‫کاربری )رجوع کنید به تصاویر‬
.‫مطمئن شوید که کابل مزاحم کارتان نباشد‬
‫را تا کلیک‬
(
) 1
‫، کلید قطع و وصل‬
.‫کردن در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید‬
‫سرعت جریان هوا قابل انتخاب است. برای افزایش‬
‫را در جهت‬
(
) 1
‫سرعت جریان هوا، کلید قطع و وصل‬
.‫چرخش عقربه های ساعت بچرخانید‬
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
(
A
‫تصویر‬
(
) 1
‫واحد موتور‬
(
) 2
(
) 3
‫مکش‬
(
) 4
(
) 5
(
) 6
(
) 7
(
) 8
‫کمربند حمل‬
(
) 9
(
10
)
(
11
)
‫آوری‬
(
12
)
(
13
)
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
‫رجوع‬
‫است‬
‫ممکن‬
،‫کشورها‬
‫مخصوص‬
‫تولیدات‬
‫روشن کردن‬
‫برای‬
‫عملکرد ممنوع و غیر مجاز‬
‫از دستکش ایمنی استفاده کنید‬
‫محصول را همراه با لوله ی مکش‬
.‫تعبیه شده بکار برید‬
‫موارد استفاده از دستگاه‬
‫محصول جهت جمع آوری برگ و زباله های باغ مثل‬
‫چمن بریده شده در محیط خانه و باغ در نظر گرفته‬
‫دستگاه خرد کننده‬
‫ابزار باغبانی را نباید به عنوان‬
‫کاربرد محصول در موارد تعریف نشده ممکن است‬
‫خطرناک باشد. در صورت کاربری خالف مقررات امکان‬
W
‫سرعت جریان هوا، بیشینه‬
km/h
l/s
l
kg
kg
‫و‬
‫مختلف‬
‫ولتاژهای‬
‫برای‬
.
‫میباشند‬
‫ولت‬
‫حالت دمش برگ‬
(
B
‫نصب )رجوع شود به تصویر‬
‫قبل از هر گونه کار روی محصول، دوشاخه را‬
.‫از پریز بیرون بکشید‬
‫را روی واحد موتور نصب کنید. دقت کنید‬
.‫را روی واحد موتور نصب کنید‬
‫را در زانویی واحد موتور قرار‬
‫را روی واحد موتور قرار‬
(
) 4
‫معنی‬
‫عالمت‬
.‫شده است‬
.‫استفاده کرد‬
.‫بروز جراحت وجود دارد‬
‫مشخصات فنی‬
‫برگ جمع کن/دستگاه‬
‫مکنده باغبانی‬
‫شماره فنی‬
‫قدرت ورودی نامی‬
‫حداکثر حجم جریان هوا‬
‫نسبت خردکنندگی‬
‫حجم کیسه جمع آوری‬
(‫وزن )حالت دمش برگ‬
(‫وزن )حالت مکش برگ‬
‫کالس ایمنی‬
‫شماره فنی/شماره سری‬
230 [U]
‫نامی‬
‫ولتاژ‬
‫برای‬
‫مقادیر‬
t
(
12
)
‫نازل‬
.‫که انگشتانتان گیر نکنند‬
(
) 4
‫درپوش محافظ‬
(
) 4
‫درپوش محافظ‬
‫دهید. درپوش محافظ‬
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents