Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 125

Advertisement

Table of Contents
Lokalizacja usterek
Symptom
Możliwa przyczyna
Produkt nie działa
Części składowe nie zostały właściwie zamonto-
wane, Uruchomiona została blokada bezpieczeń-
stwa
Brak napięcia sieciowego
Uszkodzone gniazdko sieciowe
Przedłużacz jest uszkodzony
Zadziałał bezpiecznik
Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silni-
ka
Produkt pracuje z prze-
Przedłużacz jest uszkodzony
rwami
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego okablowa-
nia wyrobu
Uszkodzony włącznik/wyłącznik
Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silni-
ka
Silne wibracje/dźwięki Wyrób jest uszkodzony lub zablokowany
Wyrób nie dmucha/nie
Dysza/rura ssąca jest zablokowana
zasysa
Dysza/rura ssąca nie
Nieprawidłowy montaż
daje się zamontować
Wydajność zasysania
Worek na odpady jest pełny
zmniejsza się
Króciec przyłączeniowy do worka na odpady jest
zablokowany
Dmuchawa/wentylator jest/są zablokowane.
W rurze ssącej słyszal-
Dmuchawa/wentylator jest/są zablokowane.
ny jest świszczący od-
głos
Narzędzie ogrodowe
Dmuchawa jest zablokowana
nie dmucha
Regulacja prędkości
Wewnętrzny błąd komponentu
nie działa
Bosch Power Tools
Rozwiązanie
zob. „Montaż". Skontrolować, czy rura ssąca i po-
krywa ochronna (tryb pracy jako dmuchawa)
względnie rura ssąca i worek na odpady (tryb pra-
cy jako odkurzacz) zostały kompletnie zamonto-
wane. Słyszalne powinno być charakterystyczne
kliknięcie.
Skontrolować i włączyć.
Podłączyć urządzenie do innego gniazdka.
Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymie-
nić.
Wymienić bezpiecznik.
Doprowadzić do ochłodzenia silnika i skontrolo-
wać, czy dmuchawa blokuje.
Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymie-
nić.
Skontaktować się z punktem serwisowym.
Skontaktować się z punktem serwisowym.
Doprowadzić do ochłodzenia silnika i skontrolo-
wać, czy dmuchawa blokuje.
Skontrolować okolice wentylatora pod kątem za-
nieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić. Jeżeli
nie wpłynie to na wydajność pracy, zwrócić się do
punktu obsługi klienta.
Zwolnić/oczyścić dyszę/rurę ssącą.
zob. „Montaż".
Opróżnić worek na odpady.
Oczyścić króciec przyłączeniowy do worka na od-
pady. Skontrolować okolice wentylatora pod ką-
tem zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić.
Oczyścić dmuchawę/wentylator. Zob. rozdział
"Konserwacja".
Oczyścić dmuchawę/wentylator. Zob. rozdział
"Konserwacja".
Wyłączyć wyrób, wyjąć wtyczkę z gniazda i usu-
nąć blokadę (stosując rękawice ochronne).
Skontaktować się z punktem serwisowym.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Polski | 125

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents