Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 89

Advertisement

Table of Contents
Symptom
Mulig årsak
Produkt virker ikke
Komponenter ikke riktig montert, sikkerhetslås
aktivert
Nettspenningen finnes ikke
Stikkontakt er defekt
Skjøteledning er skadet
Sikringen er utløst
Motorvernet er utløst
Produktet går rykkvis
Skjøteledning er skadet
Intern kabling i produktet er defekt
På-/av-bryter defekt
Motorvernet er utløst
Sterke vibrasjoner/
Produkt defekt eller blokkert
lyder
Produkt blåser/suger
Dysen/sugerøret er blokkert
ikke
Dysen/sugerøret kan
Gal montering
ikke monteres
Sugeintensiteten
Oppsamlingsposen er full
svekkes
Tilkoblingsstussen til oppsamlingsposen er
blokkert
Blåser/viftehjul blokkert med smuss.
Pipetone i sugerøret
Blåser/viftehjul blokkert med smuss.
Hageredskap blåser
Viften er blokkert
ikke
Variabel hastighet
Komponentfeil
fungerer ikke
Service og vedlikehold
Vedlikehold, rengjøring og lagring (se bilder P og
Q)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Hold produktet rent slik at du kan arbeide godt og
u
sikkert.
Rengjør for optimal bruk ventilator og området rundt
ventilatoren etter hver bruk.
Hold selve produktet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for
å kunne arbeide bra og sikkert.
Fjern smuss fra produktet eller oppsamlingsposen med en
fuktig klut eller en hard børste.
Sprøyt aldri vann på produktet.
Dypp produktet aldri ned i vann.
Produktet må oppbevares på et sikkert sted, tørt og
utilgjengelig for barn.
Sett ikke andre gjenstander på produktet.
Bosch Power Tools
Avhjelp
Se «Montering». Sjekk om sugerøret og
verneskjermen (løvblåsings-modus) eller
sugerøret og oppsamlingsposen (løvsugings-
modus) er montert fullstendig, klikker kan høres.
Sjekk og slå på.
Bruk en annen stikkontakt.
Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet.
Skift ut sikringen.
La motoren avkjøle og sjekk om viften sperrer.
Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet.
Oppsøk kundeservice.
Oppsøk kundeservice.
La motoren avkjøle og sjekk om viften sperrer.
Sjekk området rundt viften for tilsmussinger og
rengjør ved behov. Ta kontakt med kundeservicen
hvis det ikke fastslås noen forskjell.
Frigjør dysen/sugerøret.
Se «Montering».
Tøm oppsamlingsposen.
Frigjør tilkoblingsstussen til oppsamlingsposen.
Sjekk området rundt viften for tilsmussinger og
rengjør om nødvendig.
Rengjør blåser og viftehjul. Se "Vedlikehold".
Rengjør blåser og viftehjul. Se "Vedlikehold".
Slå av produktet, trekk ut støpselet og fjern
blokkeringen (bruk vernehansker).
Oppsøk kundeservice.
Sikre at alle mutre, bolter og skruer sitter fast, slik at sikkert
arbeide med produktet er mulig.
Sjekk oppsamlingsposen regelmessig for avsliting og
slitasje.
Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte
eller skadede deler.
Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
Kundeservice og kundeveiledning
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10‑sifrede produktnummeret som er angitt på
produktets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Norsk | 89
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents