Lietuvių K - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pazīme
Iespējamais cēlonis
Ir nosprostota turbīna vai iestrēdzis turbīnas rats. Iztīriet turbīnu un turbīnas ratu. Skatīt sadaļu
Uzsūkšanas caurulē ir
Ir nosprostota turbīna vai iestrēdzis turbīnas rats. Iztīriet turbīnu un turbīnas ratu. Skatīt sadaļu
dzirdama pīkstoša
skaņa
Dārza instruments
Ir nosprostota turbīna
neveido gaisa plūsmu
Nefunkcionē gaisa
Ir bojāta kāda no sastāvdaļām
plūsmas ātruma
regulēšana
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana, tīrīšana un uzglabāšana (attēli P
un Q)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Lai varētu strādāt droši un efektīvi, uzturiet
u
izstrādājumu tīru.
Lai nodrošinātu optimālu lietošanu, ik reizi pēc izstrādājuma
lietošanas iztīriet turbīnu un notīriet virsmas tās tuvumā.
Lai varētu strādāt droši un efektīvi, uzturiet tīru izstrādājumu
un jo īpaši tā ventilācijas atveres.
Attīriet netīrumus no izstrādājuma un tā savācējsomas ar
mitru audumu vai ar cietu suku.
Neapsmidziniet izstrādājumu ar ūdeni.
Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī.
Uzglabājiet izstrādājumu sausā un drošā vietā, kur tam nevar
piekļūt bērni.
Nenovietojiet uz izstrādājuma citus priekšmetus.
Lai būtu iespējams droši strādāt ar dārza instrumentu,
pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi tā uzgriežņi un
skrūves.
Regulāri pārbaudiet, vai savācējsoma nav nodilusi vai citādi
nolietojusies.
Lai panāktu augstu darba drošību, regulāri pārbaudiet dārza
instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.
Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi oriģinālās
rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.
Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas
par lietošanu
www.bosch-garden.com
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz
izstrādājuma marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
Bosch Power Tools
Novēršana
apvidus nav piesārņots, un vajadzības gadījumā
to iztīriet.
„Apkalpošana".
„Apkalpošana".
Izslēdziet izstrādājumu un likvidējiet
nosprostojumu (nēsājiet aizsargcimdus).
Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā.
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie dārza instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma
materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
Neizmetiet nolietotos izstrādājumus sadzīves
atkritumu tvertnē!
Tikai EK valstīm.
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par
nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs
direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā,
lietošanai nederīgās elektriskās un elektroniskās ierīces
jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei
apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Lietuvių k.
Saugos nuorodos
Dėmesio! Atidžiai perskaitykite
toliau pateikiamus nurodymus. Susi-
pažinkite su gaminio valdymo ele-
mentais ir išmokite tinkamai juo
naudotis. Išsaugokite šią naudojimo
instrukciją, kad ir ateityje galėtu-
mėte ja pasinaudoti.
Lietuvių k. | 253
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents