Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 141

Advertisement

Table of Contents
– Nepresnosť merania K
Celkové hodnoty vibrácií a
(suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 50636-2-100
h
– Hodnota emisie vibrácií a
h
– Nepresnosť merania K
Pracovný režim odfukovanie lístia
Montáž (pozri obrázok B)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Nasuňte dýzu (12) na motorovú jednotku. Pri montáži dávaj-
te pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Namontujte ochranný kryt (4) na motorovú jednotku. Vsaďte
na tento účel ochranný kryt (4) do kĺbu motorovej jednotky.
Priložte ochranný kryt (4) k motorovej jednotke a ochranný
kryt zaistite priskrutkovaním pomocou upevňovacej skrutky
(3) až na doraz, počuť pritom kliknutia.
Obsluha (pozri obrázky C a D)
Postarajte sa o to, aby Vám pri práci neprekážala elektrická
šnúra.
Na zapnutie otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových
ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Prúd vzduchu je premenlivý. Na zvýšenie rýchlosti prúdu
vzduchu otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ru-
čičiek.
Na zníženie rýchlosti prúdu vzduchu otočte vypínač (1) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Na vypnutie otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodi-
nových ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Dajte vypínač (1) výrobku do polohy „0" ešte predtým, ako
prerušíte sieťové napätie alebo pred vytiahnutím zástrčky zo
zásuvky.
Demontáž (pozri obrázok E)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Zatlačte tlačidlo (11) dovnútra a demontujte dýzu (12).
Uvoľnite upevňovaciu skrutku (3). Demontujte ochranný
kryt (4) a spoľahlivo ho uschovajte.
Pracovný režim vysávanie lístia
Montáž (pozri obrázky F a G)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Pospájajte - nasuňte tri časti odsávacej rúry (7) dohromady.
Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Namontujte odsávaciu rúru (7) na motorovú jednotku. Vsaď-
te na tento účel odsávaciu rúru (7) do kĺbu motorovej jednot-
ky. Nadvihnite odsávaciu rúru (7) k motorovej jednotke a
Bosch Power Tools
Pracovný režim vysávanie lístia Pracovný režim odfukovanie lístia
dB
2
m/s
2
m/s
ochranný kryt zaistite priskrutkovaním pomocou upevňova-
cej skrutky (3) až na doraz, počuť pritom kliknutia.
Namontujte záchytný vak (10) na motorovú jednotku a upev-
nite sponu záchytného vaku na háčik odsávacej rúry. Pri
montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Montáž popruhu (pozri obrázok H)
Upevnite popruh (9) oboma háčikmi (8) na slučku popruhu
(13). Nastavte popruh (9) tak, aby niesol hmotnosť výrobku
a mohol ho dobre viesť.
Montáž a nastavenie rukoväte (pozri obrázky I a
J)
Pri montáži rukoväte nasaďte rukoväť (5) na držiak na rúre,
potom prevlečte skrutku (6) cez rukoväť a utiahnite ju.
Keď chcete nastaviť uhol, uvoľnite skrutku (6) a presuňte ru-
koväť smerom hore alebo dole do požadovanej polohy a po-
tom skrutku (6) zase utiahnite.
Obsluha (pozri obrázky K, L a M)
Postarajte sa o to, aby Vám pri práci neprekážala elektrická
šnúra. Upevnite šnúru v držiaku šnúry na boku prídavnej ru-
koväte. (pozri obrázok K)
Na zapnutie otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových
ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Prúd vzduchu je premenlivý. Na zvýšenie rýchlosti prúdu
vzduchu otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ru-
čičiek.
Na zníženie rýchlosti prúdu vzduchu otočte vypínač (1) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Nasmerujte výrobok na predmety, ktoré chcete povysávať.
Keď sa žiaden odpad nezbiera/nepohybuje, rýchlosť pohybu
vzduchu sa zvýši.
Na vypnutie otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodi-
nových ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Dajte vypínač (1) výrobku do polohy „0" ešte predtým, ako
prerušíte sieťové napätie alebo pred vytiahnutím zástrčky zo
zásuvky.
Demontáž (pozri obrázky N a O)
Pred každou prácou na výrobku vytiahnite zástrčku zo
u
zásuvky.
Ak chcete vyprázdniť zberný vak (10), stlačte tlačidlo (11) a
zložte zberný vak (10). Demontujte sponky z odsávacej rúry
(7). Otvorte zdrhovadlo (zips) a vyprázdnite zberný vak
(10), ak je to potrebné.
Ak chcete demontovať zberný vak, stlačte tlačidlo (11) a
zložte zberný vak (10). Demontujte sponky z odsávacej rúry
Slovenčina | 141
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents