Svensk - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

74 | Svensk

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring (se
Fig. P og Q)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Hold produktet rent for at kunne arbejde godt og sik-
u
kert.
Rengør altid ventilatoren og området omkring ventilatoren
efter brug for at sikre en optimal brug.
Hold altid produktet og ventilationsåbningerne rene for at
kunne arbejde godt og sikkert.
Fjern snavs fra produktet eller opsamlerposen med en fugtig
klud eller en hård børste.
Sprøjt aldrig vand på produktet.
Dyp aldrig produktet i vand.
Opbevar produktet et sikkert sted, som skal være tørt og
uden for børns rækkevidde.
Stil ikke andre genstande fra på produktet.
Sikr, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så det er
muligt at arbejde sikkert med produktet.
Kontrollér opsamlerposens tilstand og slidniveau med regel-
mæssige mellemrum.
Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld slidte
eller beskadigede dele.
Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
Kundeservice og anvendelsesrådgivning
www.bosch-garden.com
Produktets 10‑cifrede varenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Produkter, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke produkterne ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU‑lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og dets implementering i national
lovgivning skal kasserede produkter indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Svensk
Säkerhetsanvisningar
Observera! Läs noggrant igenom
anvisningarna. Gör dig förtrogen
med produktens manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
driftinstruktionen säkert för senare
behov.
Beskrivning av symbolerna på
produkten
Allmän varning för
riskmoment.
Läs noga igenom
bruksanvisningen.
Se till att personer, som
befinner sig i närheten inte
skadas av ivägslungade
främmande föremål.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från produkten när
den är igång.
Roterande fläkt. Se till att du
inte för händerna, fötterna
eller vida kläder i öppningarna
när produkten är igång.
Se till att du inte för
händerna, fötterna eller vida
kläder i öppningarna när
produkten är igång.
Se till att personer som står i
närheten inte skadas av
främmande partiklar som
produkten slungar ut. Se till
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents