Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 87

Advertisement

Table of Contents
Formålsmessig bruk
Produktet er beregnet til å blåse sammen og samle opp løv
og hageavfall som f. eks. gressklipp i området rundt hus og
hage.
Produktet må ikke benyttes som hakkelsmaskin.
Bruken av produkter på en annen måte enn den som den
uttrykkelig er bestemt for, kan være farlig. Ved ikke
formålsmessig bruk kan du skade deg.
Illustrerte komponenter (se bilde A)
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av produktet på illustrasjonssidene.
(1) Inn- /utkobling med regulator for
luftstrømhastigheten
Tekniske data
Løvblåser/hagesuger
Produktnummer
Opptatt effekt
Luftstrømhastighet, max
Volumstrømning, maks.
Findelingsforhold
Volum i oppsamlingsposen
Vekt (løvblåsings-modus)
Vekt (løvsugings-modus)
Beskyttelsesklasse
Serienummer
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyemisjonsverdier beregnet iht. EN 50636-2-100
Produktets typiske A-bedømte støynivå er:
– Lydtrykknivå
– Lydeffektnivå
– Usikkerhet K
Totale svingningsverdier a
(vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 50636-2-100
h
– Svingningsemisjonsverdi a
h
– Usikkerhet K
Løvblåsings-modus
Montering (se bilde B)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Bosch Power Tools
(2) Motorenhet
(3) Festeskrue for verneskjerm eller sugerør
(4) Verneskjerm (løvblåsings-modus)
(5) Håndtak på sugerøret (løvblåsings-modus)
(6) Skrue for innstilling av håndtaket
(7) Sugerør (løvsugings-modus)
(8) Krok for bærerem
(9) Bærerem
(10) Oppsamlingspose (løvsugings-modus)
(11) Tast for å låse opp dyse eller oppsamlingspose
(12) Dyse (løvblåsings-modus)
(13) Hempe for bæreremmens krok
UniversalGardenTidy 2300
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1600 − 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Løvsugings-modus
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Skyv dysen (12) på motorenheten. Pass ved monteringen på
at du ikke klemmer inn fingrene.
Monter verneskjermen (4) på motorenheten. Sett
verneskjermen (4) inn i leddet på motorenheten. Legg
verneskjermen (4) mot motorenheten, og for å sikre
UniversalGardenTidy 3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 031
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
se typeskiltet på produktet
Løvblåsings-modus
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Norsk | 87
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents