Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 239

Advertisement

Table of Contents
Harvaesinevatel juhtudel (nt pikemal
u
kasutusel kuumades ja kuivades
oludes) võib puhuri vaakum tekitada
elektrostaatilise laengu, mida tunneb
kasutaja seadet katsudes.
Tõmmake võrgupistik pistikupesast
välja:
– alati, kui lahkute tööriista juurest
– enne kui asute lehepuhurit/imurit
kontrollima, ummistust või
kõrvaldama või seadme kallal töid
tegema
– pärast võõrkeha vastu põrkumist.
Kontrollige seadet kohe
kahjustuste suhtes ja laske
vajaduse korral parandada,
– kui tööriist hakkab ebaharilikult
vibreerima (kontrollige kohe)
Elektritoiteühendus
Toiteallika võrgupinge peab vastama
u
seadme andmesildil märgitud
pingele.
Ühendage seade ainult sellisesse
u
pistikupessa, mis on varustatud
30 mA rikkevoolukaitselülitiga.
Sellel aiatööriistal tohib kasutada või
u
vahetada üksnes võrgukaableid, mis
vastavad tootja andmetele. Selleks
pöörduge
klienditeeninduskeskusesse.
Ärge puudutage seadme
u
võrgupistikut kunagi märgade
kätega.
Ärge sõitke toitejuhtmest ega
u
pikendusjuhtmest üle, ärge pigistage
ega tõmmake seda, kuna see võib
Bosch Power Tools
juhet vigastada. Kaitske toitejuhet
kuumuse, õli ja teravate servade
eest.
Pikendusjuhe peab olema
u
kasutusjuhendis toodud ristlõikega
ja pritsmekindel. Pistikühendus ei
tohi olla vees.
Elektriohutus
Tähelepanu! Lülitage enne
hooldus- ja puhastustöid
tööriist välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast. Lülitage
seade välja ka siis, kui toitejuhe on
kahjustatud või keerdu läinud.
Paigaldatud on mootorikaitse!
u
Mootor on varustatud
ülekoormuskaitsmega. Kui mootor
seiskub, siis laske sel enne
taaskäivitamist paar minutit
jahtuda.
Kui toitejuhe saab töötamise ajal
u
viga, tõmmake toitepistik kohe
pistikupesast välja. ÄRGE
KATSUGE VIGASTATUD
TOITEJUHET ENNE, KUI OLETE
TOITEPISTIKU PISTIKUPESAST
VÄLJA TÕMMANUD.
Elektritööriist on topeltisoleeritud ega
vaja maandamist. Tööpinge on
230 V AC, 50 Hz (ELi mittekuuluvates
riikides ka 220 V või 240 V). Kasutage
üksnes heaks kiidetud
pikendusjuhtmeid. Lisateavet saate
volitatud müügiesindusest.
Ohutuse suurendamiseks kasutage FI-
kaitselülitit (RCD), mille rikkevool on
Eesti | 239
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents