Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 255

Advertisement

Table of Contents
miniu. Vaikus būtina prižiūrėti, kad
jie su šiuo gaminiu nežaistų.
Niekada nedirbkite gaminiu, jei arti
u
yra žmonių, ypač vaikų, ar naminių
gyvūnų.
Naudotojas ar dirbantysis yra atsa-
u
kingas už nelaimingus atsitikimus ir
žmonėms ar jų nuosavybei padarytą
žalą.
Kai gaminys naudojamas, pašali-
u
niams asmenims ar gyvūnams artin-
tis prie prietaiso arčiau kaip 3 metrų
atstumu draudžiama. Operatorius
yra atsakingas už darbo zoną trečiųjų
asmenų atžvilgiu.
Gaminiu naudokitės tik dienos
u
šviesoje arba esant geram dirbtiniam
apšvietimui.
Nedirbkite su gaminiu, jei esate pa-
u
vargę ar sergate arba vartojote alko-
holio, medikamentų ar narkotikų.
Nedirbkite su gaminiu esant blogoms
u
oro sąlygoms, ypač artėjant audrai.
Naudodami šį gaminį visuomet dėvė-
u
kite atsparią viršutinę kūno dalį ir ra-
nkas dengiančią aprangą.
Kai naudojate gaminį, neavėkite atvi-
u
ru apavu iš gumos ar sandalais. Visa-
da avėkite tvirtus batus ir mūvėkite
ilgomis kelnėmis (žr. pav. C ir L).
Saugokite, kad laisvi drabužiai ne-
u
būtų įtraukiami į oro tiekimo angą,
nes tuomet iškyla sužalojimo pavo-
jus.
Saugokite, kad ilgi plaukai nebūtų įt-
u
raukti į oro tiekimo angą, nes tuomet
iškyla sužalojimo pavojus.
Bosch Power Tools
Gaminį naudokite tik su primontuotu
u
antgaliu arba siurbimo vamzdžiu.
Atidžiai apžiūrėkite apdirbamą plotą
u
ir pašalinkite visas vielas bei kitokius
pašalinius daiktus.
Kaskart prieš pradėdami dirbti patik-
u
rinkite, ar nepažeistas maitinimo lai-
das ir ilginamasis laidas ir, jei reikia,
jį (juos) pakeiskite. Maitinimo laidą ir
ilginamąjį laidą saugokite nuo
karščio, alyvos ir aštrių briaunų.
Laidą visada nukreipkite atgal nuo
u
gaminio.
Gaminio niekada nenaudokite su pa-
u
žeistais apsauginiais įtaisais, gaub-
tais arba jei jie yra nuimti, pvz., jei
nuimtas surinkimo maišas.
Prieš pradėdami dirbti patikrinkite,
u
ar ant gaminio pritvirtintos visos ko-
mplekte esančios rankenos ir visi ap-
sauginiai įtaisai. Niekuomet neeksp-
loatuokite nevisiškai sumontuotų
arba neleidžiamos modifikacijos ga-
minių.
Dirbdami su gaminiu visada stovė-
u
kite stabilioje padėtyje ir išlaikykite
pusiausvyrą.
Susipažinkite su aplinka ir būkite pa-
u
siruošę pavojingoms situacijoms, ap-
ie kurių susidarymą pūsdami ar
siurbdami lapus galite negirdėti.
Stenkitės, kad kūno laikysena visada
u
būtų normali ir visada išlaikytumėte
pusiausvyrą.
Eidami nuožulniose vietose visada
u
įsitikinkite, kad tvirtai statote pėdas.
Lietuvių k. | 255
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents