Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 194

Advertisement

Table of Contents
194 | Български
е предназначен да работи наобратно
в режим на засмукване на шума.
Обслужване
В никакъв случай не допускайте с
u
този градински електроинструмент
да работят деца или лица, незапоз-
нати с указанията за работа с него.
Възможно е национални норматив-
ни документи да ограничават въз-
растта на работещия с градинския
електроинструмент. Когато елект-
роинструментът не се използва, го
съхранявайте на места, недостъп-
ни за деца.
Този градински електроинстру-
u
мент не е подходящ за ползване от
лица (включително деца) с ограни-
чени психически, сензорни или ду-
шевни възможности или от лица,
нямащи съответните познания и
опит, освен ако не бъдат надзира-
вани от лице, отговарящо за безо-
пасността им, или ако не са полу-
чили указания, как да ползват
електроинструмента. Деца трябва
да бъдат под постоянен надзор, за
да се предотврати опасността да
играят с градинския електроинст-
румент.
В никакъв случай не включвайте
u
машината, ако в непосредствена
близост до нея има хора, особено
деца, или животни.
Отговорен за травми на други лица
u
или за материални щети е работе-
щият с градинския електроинстру-
мент.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
По време на работа в радиус от 3
u
метра не трябва да се намират дру-
ги лица или животни. Отговорен за
намиращите се в зоната на работа
е обслужващият машината.
Използвайте градинския електро-
u
инструмент само на дневна светли-
на или на добро изкуствено освет-
ление.
Не използвайте градинския елект-
u
роинструмент, когато сте уморени
или болни или когато сте под въз-
действието на алкохол, наркотици
или лекарства.
Не работете с машината при лоши
u
метеорологични условия, особено
при силен вятър.
При ползване на този градински
u
електроинструмент работете с
плътни дрехи, покриващи горната
част на тялото и ръцете Ви.
Не работете с градинския електро-
u
инструмент, докато сте с джапанки
или сандали. Носете винаги ста-
билни плътно затворени обувки и
дълъг панталон (вижте фигури C и
L).
Внимавайте в отвора за засмуква-
u
не на въздух да не бъдат увлечени
свободни дрехи, тъй като това мо-
же да причини наранявания.
Внимавайте в отвора за засмуква-
u
не на въздух да не бъде увлечена
косата Ви, тъй като това може да
причини наранявания.
Ползвайте градинския електроинс-
u
трумент само с поставена дюза,
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents