Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 260

Advertisement

Table of Contents
260 | Lietuvių k.
Diržo montavimas (žr. pav. H)
Pritvirtinkite diržą (9) abiem kabliukais (8) prie diržo kilpų
(13). Diržą (9) nustatykite taip, kad jis laikytų gaminio svorį
ir jūs gerai valdytumėte gaminį.
Rankenos montavimas ir nustatymas (žr. pav. I ir
J)
Norėdami sumontuoti rankeną, uždėkite ją (5) ant laikiklio,
kuris yra ant vamzdžio, tada per rankeną prakiškite varžtą
(6) ir priveržkite.
Kampui nustatyti atlaisvinkite varžtą (6), palenkite rankeną
žemyn ar aukštyn į norimą darbinę padėtį ir vėl priveržkite
varžtą (6).
Naudojimas (žr. pav. K, L ir M)
Užtikrinkite, kad laidas jums netrukdytų dirbti. Laidą įtvirtin-
kite laido laikiklyje ant papildomos rankenos šono. (žr. pav.
K)
Norėdami įjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pa-
gal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Oro srauto greitį galima keisti. Norėdami oro srauto greitį pa-
didinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laik-
rodžio rodyklę.
Norėdami oro srauto greitį sumažinti, sukite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę.
Nukreipkite gaminį į objektus, kuriuos norite susiurbti. Jei at-
liekos nesurenkamos/nepajudinamos, padidinkite oro srauto
greitį.
Norėdami išjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1)
prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Prieš nutraukdami tinklo įtampą ar ištraukdami kištuką, ga-
minio įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite ties „0".
Trikčių nustatymas
Simptomas
Galima priežastis
Gaminys neveikia
Netinkamai sumontuotos sudedamosios dalys,
suaktyvintas apsauginis užraktas
Nėra tinklo įtampos
Pažeistas kištukinis lizdas
Pažeistas ilginamasis laidas
Suveikė saugiklis
Įsijungė variklio apsauginis įtaisas
Gaminys veikia su per-
Pažeistas ilginamasis laidas
trūkiais
Pažeisti vidiniai gaminio laidai
Pažeistas variklio įjungimo-išjungimo jungiklis
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Išmontavimas (žr. pav. N ir O)
Prieš atlikdami bet kokius darbus su gaminiu, iš kištu-
u
kinio lizdo ištraukite kištuką.
Norėdami ištuštinti surinkimo maišą (10), paspauskite myg-
tuką (11) ir surinkimo maišą (10) nuimkite. Nuimkite spaus-
tukus nuo siurbimo vamzdžio (7). Atitraukite užtrauktuką ir
ištuštinkite surinkimo maišą (10).
Norėdami išmontuoti, paspauskite mygtuką (11) ir surinki-
mo maišą (10) nuimkite. Nuimkite spaustukus nuo siurbimo
vamzdžio (7). Išmontuodami saugokite, kad neprignybtu-
mėte pirštų.
Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (3). Nuimkite siurbimo vamz-
dį (7) ir laikykite jį saugioje vietoje.
Darbo nuorodos
Dirbdami antgalį ar siurbimo vamzdį visada laikykite nukrei-
pę į žemę.
Nepūskite į vieną vietą karštų, degių ir sprogių medžiagų.
Gaminys skirtas tik lapams ir sodo atliekoms siurbti.
Prieš pradėdami dirbti su gaminiu apžiūrėkite, ar plote, kurį
reikia apdirbti, nėra mažų gyvūnų ir kietų daiktų.
Nesiurbkite skysčių, plastikinių maišelių, tuščių indų, kanko-
rėžių, storesnių kaip 5 mm skersmens šakų, šluosčių, popie-
rinių servetėlių ir skalbinių spaustukų.
Variklį galima paleisti tik kai yra tinkamai sumontuotos šios
dalys:
– lapų siurbimo režime siurbimo vamzdis ir surinkimo
maišas
– lapų pūtimo režime antgalis ir apsauginis gaubtas
Šalinimas
Žr. „Montavimas". Patikrinkite, ar siurbimo vamz-
dis ir apsauginis gaubtas (lapų pūtimo režimas)
arba siurbimo vamzdis ir surinkimo maišas (lapų
siurbimo režimas) tinkamai sumontuoti; užsifik-
suojant girdisi spragtelėjimas.
Patikrinkite ir įjunkite.
Naudokite kitą kištukinį lizdą.
Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite.
Pakeiskite saugiklį.
Palaukite, kol atvės variklis, ir patikrinkite, ar ne-
užblokuotas pūstuvas.
Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite.
Kreipkitės į remonto dirbtuves.
Kreipkitės į remonto dirbtuves.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents