Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 132

Advertisement

Table of Contents
132 | Čeština
Fukar listí/zahradní vysavač
Sériové číslo
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty emise hluku zjištěny podle EN 50636-2-100
Hodnocená hladina hluku A výrobku činí typicky:
– Hladina akustického tlaku
– Hladina akustického výkonu
– Nepřesnost K
Celkové hodnoty vibrací a
(vektorový součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle EN 50636-2-100
h
– Hodnota emise vibrací a
h
– Nepřesnost K
Režim foukání listí
Montáž (viz obrázek B)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Hubici (12) nasuňte na motorovou jednotku. Při montáži
dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Ochranný kryt (4) namontujte na motorovou jednotku. K
tomu nasaďte ochranný kryt (4) do kloubu na motorové
jednotce. Přiložte ochranný kryt (4) na motorovou jednotku
a pro zajištění ochranného krytu jej přišroubujte pomocí
upevňovacího šroubu (3) pevně až na doraz, jsou slyšet
kliknutí.
Obsluha (viz obrázky C a D)
Zajistěte, aby kabel při práci nepřekážel.
Pro zapnutí otočte spínač (1) ve směru hodinových ručiček
až klikne.
Rychlost proudu vzduchu je variabilní. Pro zvýšení rychlosti
vzduchu otáčejte spínač (1) ve směru hodinových ručiček.
Pro snížení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) proti směru
hodinových ručiček.
Pro vypnutí otočte spínač (1) tak daleko proti směru
hodinových ručiček až klikne.
Než odpojíte síťové napětí nebo vytáhnete zástrčku, dejte
spínač (1) výrobku do polohy „0".
Demontáž (viz obrázek E)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Zatlačte tlačítko (11) dovnitř a hubici (12) odejměte.
Uvolněte upevňovací šroub (3). Odejměte ochranný kryt (4)
a bezpečně jej uložte.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
UniversalGardenTidy 2300
Režim nasávání listí
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Režim nasávání listí
Montáž (viz obrázky F a G)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Zastrčte dohromady tři části sací trubky (7). Při montáži
dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Sací trubku (7) namontujte na motorovou jednotku. Nasaďte
sací trubku (7) do kloubu na motorové jednotce. Zdvihněte
sací trubku (7) a pro zajištění ochranného krytu jej
přišroubujte pomocí upevňovacího šroubu (3) pevně až na
doraz, jsou slyšet kliknutí.
Namontujte sběrný vak (10) na motorovou jednotku a spony
sběrného vaku upevněte na háčky na sací trubce. Při
montáži dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Montáž nosného popruhu (viz obrázek H)
Nosný popruh (9) pomocí obou háčků (8) upevněte na očka
pro nosný popruh (13). Nosný popruh (9) nastavte tak, nesl
hmotnost výrobku a Vy jste jej mohli dobře vést.
Montáž a nastavení rukojeti (viz obrázky I a J)
Pro namontování dejte rukojeť (5) do držáku na trubce,
potom prostrčte šroub (6) skrz rukojeť a pevně jej utáhněte.
Pro nastavení úhlu povolte šroub (6) a pohněte rukojetí
nahoru nebo dolů do požadované pracovní polohy a šroub
(6) poté opět pevně utáhněte.
Obsluha (viz obrázky K, L a M)
Zajistěte, aby kabel při práci nepřekážel. Upevněte kabel do
držáku kabelu na boku přídavné rukojeti. (viz obrázek K)
Pro zapnutí otočte spínač (1) ve směru hodinových ručiček
až klikne.
Rychlost proudu vzduchu je variabilní. Pro zvýšení rychlosti
vzduchu otáčejte spínač (1) ve směru hodinových ručiček.
UniversalGardenTidy 3000
viz typový štítek na výrobku
Režim foukání listí
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents