Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 128

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
128 | Čeština
Při používání tohoto výrobku vždy
u
noste na horní části těla a pažích
pevný oděv.
Pokud výrobek používáte, nenoste
u
žádnou otevřenou gumovou obuv
nebo sandále. Vždy noste pevnou
obuv a dlouhé kalhoty (viz obrázky C
a L).
Dbejte na to, aby volný oděv nebyl
u
vtažen do vstupních otvorů vzduchu,
poněvadž to by mohlo vést k
poraněním.
Dbejte na to, aby dlouhé vlasy byly
u
svázané dozadu a nebyly vtaženy do
vstupních otvorů vzduchu, poněvadž
to by mohlo vést k poraněním.
Výrobek provozujte pouze s
u
namontovanou hubicí resp. s
namontovanou sací trubkou.
Pečlivě prohledejte obdělávanou
u
plochu a odstraňte všechny dráty a
ostatní cizí tělesa.
Před každým použitím zkontrolujte
u
poškození připojovacího vedení/
prodlužovacího kabelu a popř. tyto
vyměňte. Chraňte připojovací
vedení/prodlužovací kabel před
horkem, olejem a ostrými hranami.
Kabel veďte neustále směrem
u
dozadu, pryč od výrobku.
Nikdy neuvádějte v provoz výrobek s
u
vadnými ochrannými zařízeními,
vadnými kryty nebo bez
bezpečnostního vybavení, např. bez
sběrného vaku.
Zajistěte, aby byly při provozu
u
výrobku namontované všechny
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
dodávané rukojeti a ochranná
zařízení. Nikdy se nepokoušejte
uvést do provozu neúplně
smontovaný výrobek nebo výrobek s
nepřípustnými modifikacemi.
Při provozu výrobku neustále dbejte
u
na bezpečný postoj a vždy udržujte
rovnováhu.
Buďte si vědomi svého okolí a buďte
u
připraveni na možné nebezpečné
momenty, jež možná během foukání/
vysávání listí neslyšíte.
Vyvarujte se abnormálnímu držení
u
těla a neustále udržujte rovnováhu.
Na šikmých plochách neustále
u
dbejte na bezpečnou chůzi.
Choďte stále klidným tempem, nikdy
u
rychle neběhejte.
Veškeré otvory pro chladicí vzduch
u
udržujte čisté.
Nikdy nefoukejte nečistoty/listí ve
u
směru stojících osob.
Výrobek nenoste za kabel.
u
Je doporučeno nosit ochrannou
u
respirační masku.
Než se dotknete dílů výrobku,
u
počkejte, až se všechny zcela
dostanou do stavu klidu. Ventilátor
po vypnutí výrobku ještě dále rotuje
a může způsobit zranění. Vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Neprovádějte na výrobku žádné
u
změny. Nepřípustné změny mohou
negativně ovlivnit bezpečnost
Vašeho výrobku a vést ke zvýšenému
hluku a vibracím.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents