Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 202

Advertisement

Table of Contents
202 | Български
Симптом
Възможна причина
Дюзата/тръбата за
Неправилно монтиране
засмукване не може
да се монтира
Силата на засмукване
Торбата за отпадъци е пълна
намалява
Щуцерът на торбата за отпадъци е запушен
Турбината/колелото на перката са блокирани
със замърсявания.
Свистене в засмуква-
Турбината/колелото на перката са блокирани
щата тръба
със замърсявания.
Градинският електро-
Турбината е блокирана
инструмент не духа
Скоростта не може да
Дефектен модул
бъде променяна
Техническо обслужване и сервиз
Поддържане, почистване и съхраняване
(вижте фигури P и Q)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
За да работите качествено и сигурно, поддържайте
u
градинския електроинструмент чист.
За оптимална работа почиствайте вентилатора и зоната
около вентилатора след всяко ползване.
За да работите качествено и сигурно, поддържайте гра-
динския електроинструмент и вентилационните отвори
чисти.
Отстранявайте замърсявания от градинския електроинст-
румент или торбата за отпадъци с влажна кърпа или твър-
да четка.
Не пръскайте с вода градинския електроинструмент.
Не потапяйте градинския електроинструмент във вода.
Съхранявайте градинския електроинструмент на сигур-
но, сухо и недостъпно за деца място.
Не поставяйте върху градинския електроинструмент дру-
ги предмети.
За да бъде гарантирано безопасно работно състояние на
градинския инструмент, се уверявайте, че всички гайки,
щифтове и винтове са затегнати.
Периодично проверявайте дали торбата за отпадъци не
се е износила и дали не е повредена.
Проверете градинския електроинструмент и за по-голяма
сигурност заменете износени или повредени детайли.
Уверявайте се, че резервните части, които поставяте, са
произведени от Бош.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Отстраняване
Вижте раздела "Монтиране".
Изпразнете торбата за отпадъци.
Отпушете щуцера на торбата за отпадъци. Про-
верете зоната на вентилационните отвори за
замърсявания и при необходимост ги отстране-
те.
Почистете турбината и колелото на перката.
Вижте раздела "Поддържане".
Почистете турбината и колелото на перката.
Вижте раздела "Поддържане".
Изключете градинския електроинструмент, из-
вадете щепсела и освободете турбината (рабо-
тете с предпазни ръкавици).
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти.
Клиентска служба и консултация относно
употребата
www.bosch-garden.com
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части
винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изпи-
сан на табелката на уреда.
България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/
Бракуване
Градинският електроинструмент, принадлежностите му и
опаковките трябва да се предават за оползотворяване на
съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте градински електроинстру-
менти при битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 2012/19/EС относно от-
падъци от електрическо и електронно оборудване и ут-
върждаването й от националното законодателство елект-
роуреди, които не могат да се използват повече, трябва
да се събират отделно и да бъдат предавани за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях суровини.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents