Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 252

Advertisement

Table of Contents
252 | Latviešu
Veicot demontāžu, nospiediet taustiņu (11) un noņemiet
savācējsomu (10). Atvienojiet savācējsomas stiprinājumus
no uzsūkšanas caurules (7). Demontāžas laikā sargieties, lai
netiktu saspiesti pirksti.
Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3). Noņemiet uzsūkšanas
cauruli (7) un uzglabājiet to drošā vietā.
Norādījumi darbam
Darba laikā vienmēr turiet sprauslu / uzsūkšanas cauruli
vērstu zemes virzienā.
Neizmantojiet izstrādājumu karstu, ugunsnedrošu vai
sprādzienbīstamu materiālu savākšanai ar gaisa plūsmu.
Kļūmju uzmeklēšana
Pazīme
Iespējamais cēlonis
Izstrādājums
Nav pareizi samontētas sastāvdaļas, ir aktivizēts
nedarbojas
drošības stiprinājums
Elektrotīklā nav sprieguma
Ir bojāta kontaktligzda
Ir bojāts pagarinātājkabelis
Ir pārdedzis drošinātājs
Ir nostrādājusi motora aizsardzība
Izstrādājums darbojas
Ir bojāts pagarinātājkabelis
ar pārtraukumiem
Ir bojāti izstrādājuma iekšējie savienojumi
Ir bojāts ieslēdzējs
Ir nostrādājusi motora aizsardzība
Elektroinstruments
Izstrādājums ir bojāts vai nosprostojies
stipri vibrē un/vai
trokšņo
Izstrādājums neveic
Ir nosprostota sprausla vai uzsūkšanas caurule
lapu aizpūšanu vai
uzsūkšanu
Sprauslu vai
Dārza instruments ir nepareizi samontēts
uzsūkšanas cauruli nav
iespējams pievienot
dārza instrumentam
Ir samazināta
Ir piepildījusies savācējsoma
uzsūkšanas spēja
Ir nosprostota savācējsomas savienojošā
īscaurule
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Izstrādājums ir paredzēts vienīgi kritušo lapu un citu dārza
atkritumu uzsūkšanai.
Pirms izstrādājuma lietošanas pārbaudiet, vai
apstrādājamajā platībā neatrodas nelielas dzīvas radības un
cieti priekšmeti.
Neiesūciet izstrādājumā šķidrumus, plastmasas maisiņus,
kārbas, egļu skujas, zarus, kuru diametrs pārsniedz 5 mm,
lupatas, papīra salvetes un veļas knaģus.
Motors sāk darboties vienīgi tad, ja ir pievienotas šādas
sastāvdaļas:
– lapu uzsūkšanas režīmā: uzsūkšanas caurule un
savācējsoma
– lapu aizpūšanas režīmā: sprausla un aizsargpārsegs
Novēršana
Skatīt sadaļu „Montāža". Pārbaudiet, vai ir pilnīgi,
ar skaidri sadzirdamu klikšķi pievienota
uzsūkšanas caurule un aizsargpārsegs (lapu
aizpūšanas režīmā) vai uzsūkšanas caurule un
savācējsoma (lapu uzsūkšanas režīmā).
Pārbaudiet elektrotīklu un ieslēdziet spriegumu.
Izmantojiet citu kontaktligzdu.
Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir
bojāts.
Nomainiet drošinātāju.
Nogaidiet, līdz motors atdziest, un pārbaudiet, vai
nav nosprostota turbīna.
Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir
bojāts.
Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Nogaidiet, līdz motors atdziest, un pārbaudiet, vai
nav nosprostota turbīna.
Pārbaudiet, vai turbīnas apvidus nav piesārņots,
un vajadzības gadījumā to iztīriet. Ja nav
panākams problēmas risinājums, griezieties
klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Likvidējiet nosprostojumu sprauslā vai
uzsūkšanas caurulē.
Skatīt sadaļu „Montāža".
Iztukšojiet savācējsomu.
Likvidējiet nosprostojumu savācējsomas
savienojošajā īscaurulē. Pārbaudiet, vai turbīnas
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents