Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 210

Advertisement

Table of Contents
210 | Македонски
Отстранете ги копчињата од вшмукувачот (7). Отворете
го патентот и по потреба испразнете ја вреќата (10).
За демонтажа притиснете го копчето (11) и извадете ја
собирната вреќа (10) надвор. Отстранете ги копчињата
од вшмукувачот (7). Внимавајте да не си ги потфатите
прстите при монтажата.
Олабавете ја завртката за прицврстување (3). Отстранете
го вшмукувачот (7) и сместете го на сигурно место.
Совети при работењето
При работа секогаш држете ја дувалката/вшмукувачот
наземи.
Не дувајте жешки, запалливи или експлозивни
материјали.
Отстранување грешки
Симптом
Можна причина
Производот не работи Компонентите не се правилно монтирани, се
активира безбедоносното заклучување
Нема снабдување со струја
Утикачот е неисправен
Продолжниот кабел е оштетен
Прегорен осигурувач
Активирана е заштитата на моторот од
прегревање
Производот работи со
Продолжниот кабел е оштетен
прекини
Неисправни внатрешни инсталации во
производот
Прекинувачот е расипан
Активирана е заштитата на моторот од
прегревање
Јаки вибрации/
Производот дефектен или блокиран
бучава
Уредот не дува/не
Запушен вшмукувач/распрснувач
смука
Вшмукувачот/
Погрешна монтажа
распрснувачот не
може да се монтира
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Уредот е погоден само за смукање лисја и градински
отпадоци.
Проверете го делот на којшто работите да нема животни и
цврсти предмети.
Не смукајте течности, најлонски кеси, лименки,
шишарки, гранки подебели од 5 мм, ткаенини, хартиени
и платнени марамчиња.
Моторот стартува само доколку се правилно монтирани
следните компоненти:
– во модулот за смукање, вшмукувачот и собирната
вреќа
– во модулот за дување, дувалката и заштитниот
капак
Помош
Погледнете во „Монтажа". Проверете дали
цевката за вшмукување и заштитниот капак
(режимот на вентилатор за лисја) или цевката
за вшмукување и прифатната вреќа за трева
(режимот на вшмукување лисја) се целосно
склопени, кликовите може да се слушнат.
Проверете и вклучете.
Користете друг утикач.
Проверете го кабелот и ако е потребно
заменете го.
Заменете го осигурувачот.
Оставете да се излади моторот и проверете да
не е блокиран вентилаторот.
Проверете го кабелот и ако е потребно
заменете го.
Побарајте помош од сервис.
Побарајте помош од сервис.
Оставете да се излади моторот и проверете да
не е блокиран вентилаторот.
Проверете го отворот за луфтирање и по
потреба исчистете го. Обратете се во
корисничката служба, ако и понатаму нема
подобрување.
Исчистете го вшмукувачот/распрснувачот.
Погледнете во „Монтажа".
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents