Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 121

Advertisement

Table of Contents
Bezpieczeństwo elektryczne
Uwaga! Przed przystąpie-
niem do czynności konse-
rwacyjnych lub czyszczenia,
należy wyłączyć produkt wyłączni-
kiem, a następnie wyjąć przewód z
gniazda. Powyższe dotyczy również
przypadków, gdy przewód zasilający
jest przecięty, uszkodzony lub splą-
tany.
Wyrób ma zainstalowany wyłącz-
u
nik przeciwprzeciążeniowy! Silnik
został wyposażony w wyłącznik
przeciwprzeciążeniowy. W razie
zatrzymania się silnika, należy
przed ponownym włączeniem od-
czekać parę minut, aby mógł się
ostudzić.
W razie uszkodzenia przewodu
u
podczas pracy, należy natychmiast
wyjąć wtyczkę sieciową z gniazd-
ka. NIE DOTYKAĆ USZKODZONE-
GO PRZEWODU PRZED WYJĘCIEM
WTYCZKI Z GNIAZDKA.
Nabyty produkt jest zaopatrzony w izo-
lację ochronną i nie wymaga uziemie-
nia. Napięcie robocze wynosi 230
V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących
do UE 220 V lub 240 V). Stosować
wolno jedynie atestowane przedłuża-
cze. Szczegółowych informacji można
uzyskać w autoryzowanym punkcie
serwisowym firmy Bosch.
Dla podwyższenia bezpieczeństwa
pracy należy stosować wyłącznik róż-
nicowo-prądowy (RCD) o prądzie róż-
nicowym, nie większym niż 30 mA.
Bosch Power Tools
Wyłącznik ten powinien być kontrolo-
wany przed każdym użyciem.
Przewód sieciowy oraz przedłużacze
należy trzymać z dale od wszelkich ru-
chomych części. Należy unikać uszko-
dzenia tych przewodów, a co za tym
idzie kontaktu z elementami przewo-
dzącymi prąd.
Połączenia przewodów (wtyczki i
gniazda) powinny znajdować się w sta-
nie suchym i nie mogą leżeć na ziemi.
Przewód sieciowy i przedłużacze nale-
ży regularnie kontrolować pod kątem
uszkodzeń. Przewody te wolno użytko-
wać wyłącznie w nienagannym stanie.
Naprawy uszkodzonego przewodu sie-
ciowego wolno dokonywać wyłącznie
w autoryzowanym warsztacie serwiso-
wym firmy Bosch. Stosować wolno je-
dynie atestowane przedłużacze.
Stosować wolno wyłącznie przedłuża-
cze, przewody i bębny na przewody ty-
pu H05VVV-F lub H05RN-F, odpowia-
dające normom EN 61242/IEC 61242
lub IEC 60884-2-7.
Jeżeli do pracy konieczne jest użycie
przedłużacza, wymagane są następują-
ce przekroje przewodu:
– średnica przewodu 1,25 mm
2
1,5 mm
– maksymalna długość przedłużacza
30 m lub 60 m dla bębnów z wy-
łącznikiem różnicowo-prądowym
Wskazówka: Jeśli stosowany jest prze-
dłużacz, powinien on być – zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa – uziemio-
ny i podłączony za pomocą wtyczki z
Polski | 121
2
lub
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents