Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 251

Advertisement

Table of Contents
– Vibrācijas paātrinājuma
vērtība a
h
– Mērījumu izkliede K
Lapu aizpūšanas režīms
Montāža (attēls B)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Uzbīdiet sprauslu (12) uz motora bloka. Montāžas laikā
ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti.
Nostipriniet aizsargpārsegu (4) uz motora bloka. Šim
nolūkam ievietojiet aizsargpārsegu (4) virā uz motora bloka.
Noguldiet aizsargpārsegu (4) an uz motora bloka un tad, lai
to nostiprinātu, līdz galam stingri pieskrūvējiet stiprinājuma
skrūvi (3), līdz atskan klikšķis.
Darbbs ar izstrādājumu (attēli C un D)
Nodrošiniet, lai lietošanas laikā darbam netraucētu kabelis.
Lai ieslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1)
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.
Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams. Lai palielinātu gaisa
plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju
kustības virzienā.
Lai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1)
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
Lai izslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) tik tālu
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan
klikšķis.
Pirms pārtraucat pievadīt izstrādājumam elektrotīkla
spriegumu vai atvienojat tā kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas, pagrieziet izstrādājuma ieslēdzēju (1)
stāvoklī „0".
Demontāža (attēls E)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Nospiediet taustiņu (11) un noņemiet sprauslu (12).
Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3). Noņemiet
aizsargpārsegu (4) un uzglabājiet to drošā vietā.
Lapu uzsūkšanas režīms
Montāža (attēli F un G)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Savienojiet kopā trīs uzsūkšanas caurules (7) daļas.
Montāžas laikā ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu
saspiesti pirksti.
Nostipriniet uzsūkšanas cauruli (7) uz motora bloka.
Ievietojiet uzsūkšanas cauruli (7) virā uz motora bloka.
Paceliet uzsūkšanas cauruli (7), lai to izlīdzinātu ar
izstrādājuma korpusu, un tad nostipriniet uzsūkšanas cauruli
Bosch Power Tools
Lapu uzsūkšanas režīms
2
m/s
2
m/s
ar stiprinājuma skrūvi (3), to līdz galam stingri pieskrūvējot,
līdz ir sadzirdams klikšķis.
Nostipriniet savācējsomu (10) uz motora bloka un
pievienojiet savācējsomas stiprinājumus āķiem uz
uzsūkšanas caurules. Montāžas laikā ievērojiet piesardzību,
raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti.
Pārnešanas jostas montāža (attēls H)
Nostipriniet pārnešanas jostu (9) uz abiem āķiem (8),
iekarinot tos pārnešanas jostas cilpās (13). Novietojiet
pārnešanas jostu (9) tā, lai izstrādājums būtu viegli
pārnesams un ērti vadāms.
Roktura montāža un iestatīšana (attēli I un J)
Lai nostiprinātu rokturi (5), uzbīdiet tā turētāju uz caurules,
tad izbīdiet skrūvi (6) caur rokturi un stingri pieskrūvējiet.
Lai rokturi iestatītu vēlamajā leņķī, atskrūvējiet skrūvi (6) un
pārvietojiet rukturi augšup vai lējup, līdz tas ieņem vēlamo
stāvokli, un tad no jauna stingri pieskrūvējiet skrūvi (6).
Darbs ar izstrādājumu (attēli K, L un M)
Nodrošiniet, lai lietošanas laikā darbam netraucētu kabelis.
Iestipriniet kabeli turētājā papildroktura sānos. (attēls K)
Lai ieslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1)
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.
Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams. Lai palielinātu gaisa
plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju
kustības virzienā.
Lai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1)
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
Vērsiet izstrādājumu uz objektiem, kurus vēlaties iesūkt. Ja
pie tam nepārvietojas / netiek iesūkts neviens priekšmets,
palieliniet gaisa plūsmas ātrumu.
Lai izslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) tik tālu
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan
klikšķis.
Pirms pārtraucat pievadīt izstrādājumam elektrotīkla
spriegumu vai atvienojat tā kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas, pagrieziet izstrādājuma ieslēdzēju (1)
stāvoklī „0".
Demontāža (attēli N un O)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Lai iztukšotu savācējsomu (10), nospiediet taustiņu (11) un
noņemiet savācējsomu (10). Atvienojiet savācējsomas
stiprinājumus no uzsūkšanas caurules (7). Vajadzības
gadījumā atveriet aizdares ātrslēdzēju un iztukšojiet
savācējsomu (10).
Latviešu | 251
Lapu aizpūšanas režīms
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents