Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 148

Advertisement

Table of Contents
148 | Magyar
Csak engedélyezett hosszabbító kábe-
leket használjon.
Csak olyan hosszabbító kábeleket, ká-
beleket, vezetékeket és kábeldobokat
használjon, amelyek megfelelnek vagy
az EN 61242/IEC 61242 vagy az IEC
60884-2-7 szabványnak, és amelyek-
nek a típusjelzése H05VVV-F vagy
H05RN-F.
Ha a termék üzemeltetéséhez egy
hosszabbító kábelt akar használni, ak-
kor a következő vezeték keresztmet-
szetekre van szükség:
– A vezeték keresztmetszetet
2
1,25 mm
vagy 1,5 mm
– A hosszabbító kábel legnagyobb
megengedett hossza 30 m, illetve
kábeldob és hibaáram védőkap-
csoló használata esetén 60 m
Tájékoztató: Ha egy hosszabbító kábelt
használ, akkor annak – amint az a biz-
tonsági előírásokban leírásra került –
egy védővezetékkel kell rendelkeznie,
amely a csatlakozó dugón keresztül
össze van kötve az Ön elektromos be-
rendezésének védővezetékével.
Kétséges esetekben kérdezzen meg er-
ről egy megfelelő képzésű villanyszere-
lőt vagy a legközelebbi Bosch szerviz
képviseletet.
VIGYÁZAT: A nem előírás-
szerű hosszabbító kábelek
veszélyesek lehetnek. A
hosszabbító kábeleknek, csatlakozó
dugóknak és csatlakozásoknak víz-
hatlan, szabadtéri használatra enge-
délyezett kivitelűeknek kell lenniük.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Tájékoztató azon termékekről, ame-
lyek nem Nagybritanniában kerülnek
eladásra:
FIGYELEM: A termékre szerelt csatla-
kozó dugót az Ön biztonsága érdeké-
ben össze kell kapcsolni a hosszabbító
kábellel. A hosszabbító csatlakozójá-
nak fröccsenő víz ellen védett kivitelű-
nek kell lennie, gumiból kell készülnie,
vagy gumival kell bevonva lennie. A
hosszabbítókábelt csak egy húzásmen-
tesítővel felszerelve szabad használni.
Jelképes ábrák
Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató elolvasá-
2
sának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezze
meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólu-
mok helyes interpretálása segítségére lehet a termék jobb és
biztonságosabb használatában.
Jel
Magyarázat
Lombfúvó üzemmód
Lombelszívó üzemmód
Mozgásirány
A reakció iránya
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Megengedett tevékenység
Tiltott tevékenység
Viseljen védőkesztyűt
A terméket csak felszerelt szívócsővel
használja.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents