Български - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Български
Указания за безопасна работа
Внимание! Прочетете указанията
по-долу внимателно. Запознайте
се добре с обслужващите елемен-
ти и начинът на работа с продукта.
Запазете ръководството за експ-
лоатация за ползване по-късно.
Пояснения на символите върху
продукта
Общо указание за опасност.
Прочетете ръководството за
експлоатация.
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат на-
ранени от отхвърчащи пар-
ченца.
Предупреждение: Когато
градинският електроинстру-
мент работи, стойте на безо-
пасно разстояние от него.
Въртящо се витло на турби-
на. Не поставяйте ръцете и
краката си или широки дре-
хи в отворите на корпуса, докато гра-
динският електроинструмент рабо-
ти.
Не поставяйте ръцете и кра-
ката си или широки дрехи в
отворите на корпуса, докато
градинският електроинструмент ра-
боти.
Bosch Power Tools
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат на-
ранени от отхвърчащи тела
вследствие на работата с
градинския електроинстру-
мент. Дръжте други лица на безопас-
но разстояние от градинския инстру-
мент.
Работете с шумозаглушите-
ли (антифони) и предпазни
очила.
Не използвайте градинския
електроинструмент при
дъжд; не го излагайте на
дъжд.
Преди да извършвате наст-
ройки, техническо обслуж-
ване, преди почистване, ако
захранващият кабел се усу-
че, бъде прерязан или пов-
реден, както и когато оставяте без
надзор машината, я изключвайте и
изваждайте щепсела от контакта.
Преди да допирате градинс-
кия електроинструмент, из-
чакайте всичките му под-
вижни елементи да спрат да се дви-
жат. След изключване на електрод-
вигателя турбината продължава да
се върти известно време по инерция
и може да предизвика наранявания.
Ползвайте градинския елек-
троинструмент само в пред-
видената за съответната
дейност позиция. Градинс-
кият електроинструмент не
Български | 193
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents