Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 133

Advertisement

Table of Contents
Pro snížení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) proti směru
hodinových ručiček.
Výrobek nasměrujte na předměty, které byste chtěli nasát.
Pokud se žádné zbytky nesbírají/nepohybují, zvyšte rychlost
vzduchového proudu.
Pro vypnutí otočte spínač (1) tak daleko proti směru
hodinových ručiček až klikne.
Než odpojíte síťové napětí nebo vytáhnete zástrčku, dejte
spínač (1) výrobku do polohy „0".
Demontáž (viz obrázky N a O)
Před provedením veškerých prací na výrobku
u
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Pro vyprázdnění sběrného vaku (10) stiskněte tlačítko (11)
a sběrný vak (10) odejměte. Odstraňte spony ze sací trubky
(7). Otevřete zip a sběrný vak (10) podle potřeby
vyprázdněte.
Pro demontáž stiskněte tlačítko (11) a sběrný vak (10)
odejměte. Odstraňte spony ze sací trubky (7). Při demontáži
dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Hledání závad
Příznak
Možná příčina
Výrobek neběží
Komponenty nejsou správně namontované,
aktivované bezpečnostní blokování
Chybí síťové napětí
Vadná síťová zásuvka
Poškozený prodlužovací kabel
Vypnula pojistka
Projevila se motorová ochrana
Výrobek běží
Poškozený prodlužovací kabel
přerušovaně
Vadná vnitřní kabeláž výrobku
Vadný spínač
Projevila se motorová ochrana
Silné vibrace/hluk
Výrobek je vadný nebo zablokovaný
Výrobek nefouká/
Zablokovaná hubice/sací trubka
nesaje
Hubici/sací trubku
Nesprávná montáž
nelze namontovat
Ochabuje intenzita sání Plný sběrný vak
Bosch Power Tools
Uvolněte upevňovací šroub (3). Odejměte sací trubku (7) a
bezpečně ji uložte.
Pracovní pokyny
Při práci držte hubici/sací trubku vždy na zemi.
Nefoukejte dohromady žádné horké, zápalné nebo výbušné
materiály.
Výrobek je vhodný pouze pro nasávání listí a zahradního
odpadu.
Před používáním výrobku zkontrolujte okolí, zda zde nejsou
malá zvířata a tvrdé předměty.
Nenasávejte žádné kapaliny, plastové sáčky, dózy, šišky,
větve s průměrem větším než 5 mm, hadry, papírové
kapesníčky a kolíčky na prádlo.
Motor se nastartuje jen tehdy, pokud jsou správně
namontované následující díly:
– v režimu nasávání listí sací trubka a sběrný vak
– v režimu foukání listí hubice a ochranný kryt
Odstranění
Viz „Montáž". Zkontrolujte, zda jsou sací trubka a
ochranný kryt (režim foukání listí) nebo sací
trubka a sběrný vak (režim nasávání listí)
kompletně namontované, jsou slyšet kliknutí.
Zkontrolujte a zapněte.
Použijte jinou zásuvku.
Kabel zkontrolujte a vyměňte, je‑li poškozený.
Pojistku vyměňte.
Motor nechte vychladnout a zkontrolujte, zda
není zablokovaný ventilátor.
Kabel zkontrolujte a vyměňte, je‑li poškozený.
Vyhledejte servis.
Vyhledejte servis.
Motor nechte vychladnout a zkontrolujte, zda
není zablokovaný ventilátor.
Zkontrolujte nečistoty v prostoru ventilátoru a
podle potřeby jej vyčistěte. Pokud nezjistíte
žádnou odlišnost, obraťte se na zákaznický servis.
Hubici/sací trubku uvolněte.
Viz „Montáž".
Sběrný vak vyprázdněte.
Čeština | 133
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents