Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 209

Advertisement

Table of Contents
Вкупните вредности на вибрации a
EN 50636-2-100
– Вредност на емисија на
вибрации a
h
– Несигурност K
Модул за дување
Монтажа (види слика B)
Пред било какви интервенции уредот исклучете го
u
од напојување.
Ставете ја млазницата (12) на моторната единица.
Внимавајте да не си ги потфатите прстите при монтажата.
Ставете ја млазницата (4) на моторната единица. Сега
ставете го заштитниот капак (4) во зглобот на моторната
единица. Поставете го заштитниот капак (4) на моторната
единица за безбедност и зашрафувајте ја со завртката за
прицврстување(3) додека се слушне да кликне.
Ракување (види слики C и D)
Внимавајте да не го потфатите кабелот при работата.
За вклучување, завртете го прекинувачот (1) во насока
на стрелките на часовникот додека да кликне.
Јачината на дувањето е варијабилна. За зголемување на
јачината на дувањето, свртете го прекинувачот (1) во
насока на стрелките на часовникот.
За намалување на јачината на дувањето, свртете го
прекинувачот (1) спротивно од стрелките на часовникот.
За исклучување, завртете го прекинувачот (1)
спротивно од стрелките на часовникот додека да кликне.
Поставете го прекинувачот (1) на производот на „0",
пред да го исклучите од напојување.
Демонтажа (види слика E)
Пред било какви интервенции уредот исклучете го
u
од напојување.
Притиснете го копчето (11) и извадете ја млазницата
(12) .
Олабавете ја завртката за прицврстување (3). Отстранете
го заштитниот капак (4) и чувајте го.
Модул за смукање
Монтажа (види слики F и G)
Пред било какви интервенции уредот исклучете го
u
од напојување.
Склопете ги трите дела на вшмукувачот (7). Внимавајте
да не си ги потфатите прстите при монтажата.
Монтирајте го вшмукувачот (7) на моторната единица.
Сега ставете го вшмукувачот (7) во зглобот на моторната
единица. Подигнете ја цевката од вшмукувачот (7) и
зашрафувајќи ја со завртката за прицврстување,
Bosch Power Tools
Модул за смукање
(векторски збор на трите насоки) несигурност K дадени се во согласност со
h
2
m/s
2
m/s
зацврстете ја за заштитиниот капак (3) додека се слушне,
да кликне.
Монтирајте ја собирната вреќа (10) на моторната
единица и закачете ги копчињата на собирната вреќа со
куките на вшмукувачот. Внимавајте да не си ги потфатите
прстите при монтажата.
Монтажа на ременот за носење (види слика H)
Прицврстете го ременот за носење (9) на двете куки (8)
на алките на ременот за носење (13). Поставете го
ременот (9) така, за да ја држи тежината на уредот и да
можете добро да го држите.
Монтирање и поставување на рачката (види
слики I и J)
За монтажа на рачката, поставете ја рачката (5) на
држачот во цевката, потоа вртете ја завртката (6) низ
рачката и цврсто повлечете ја.
Ѕа подесување на аголот, олабавете ја завртката (6) и
наместете го нагоре или надолу во саканата работна
позиција и потоа повторно повлечете ја завртката (6) за
да ја прицврстите.
Ракување (види слики K, L и M)
Внимавајте да не го потфатите кабелот при работата.
Прицврстете го кабелот на држачот за кабел од страната
на дополнителната рачка. (види слика K)
За вклучување, завртете го прекинувачот (1) во насока
на стрелките на часовникот додека да кликне.
Јачината на дувањето е варијабилна. За зголемување на
јачината на дувањето, свртете го прекинувачот (1) во
насока на стрелките на часовникот.
За намалување на јачината на дувањето, свртете го
прекинувачот (1) спротивно од стрелките на часовникот.
Насочете го уредот кон предметите кои сакате да ги
усисате. Ако не се собираат/мрдаат, зголемете ја
јачината на дувањето.
За исклучување, завртете го прекинувачот (1)
спротивно од стрелките на часовникот додека да кликне.
Поставете го прекинувачот (1) на производот на „0",
пред да го исклучите од напојување.
Демонтажа (види слики N и O)
Пред било какви интервенции врз уредот
u
исклучете го од напојување.
За празнење на собирната вреќа (10), притиснете го
копчето (11) и извадете ја вреќата (10) одтаму.
Македонски | 209
Модул за дување
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents